blob: bebdbd92b88e2f23927727eb90ec35a0d1a12fd7 [file] [log] [blame]
/*
* Copyright (C) Igor Sysoev
* Copyright (C) Nginx, Inc.
*/
#include <ngx_config.h>
#include <ngx_core.h>
#include <ngx_http.h>
static ngx_int_t ngx_http_script_init_arrays(ngx_http_script_compile_t *sc);
static ngx_int_t ngx_http_script_done(ngx_http_script_compile_t *sc);
static ngx_int_t ngx_http_script_add_copy_code(ngx_http_script_compile_t *sc,
ngx_str_t *value, ngx_uint_t last);
static ngx_int_t ngx_http_script_add_var_code(ngx_http_script_compile_t *sc,
ngx_str_t *name);
static ngx_int_t ngx_http_script_add_args_code(ngx_http_script_compile_t *sc);
#if (NGX_PCRE)
static ngx_int_t ngx_http_script_add_capture_code(ngx_http_script_compile_t *sc,
ngx_uint_t n);
#endif
static ngx_int_t
ngx_http_script_add_full_name_code(ngx_http_script_compile_t *sc);
static size_t ngx_http_script_full_name_len_code(ngx_http_script_engine_t *e);
static void ngx_http_script_full_name_code(ngx_http_script_engine_t *e);
#define ngx_http_script_exit (u_char *) &ngx_http_script_exit_code
static uintptr_t ngx_http_script_exit_code = (uintptr_t) NULL;
void
ngx_http_script_flush_complex_value(ngx_http_request_t *r,
ngx_http_complex_value_t *val)
{
ngx_uint_t *index;
index = val->flushes;
if (index) {
while (*index != (ngx_uint_t) -1) {
if (r->variables[*index].no_cacheable) {
r->variables[*index].valid = 0;
r->variables[*index].not_found = 0;
}
index++;
}
}
}
ngx_int_t
ngx_http_complex_value(ngx_http_request_t *r, ngx_http_complex_value_t *val,
ngx_str_t *value)
{
size_t len;
ngx_http_script_code_pt code;
ngx_http_script_len_code_pt lcode;
ngx_http_script_engine_t e;
if (val->lengths == NULL) {
*value = val->value;
return NGX_OK;
}
ngx_http_script_flush_complex_value(r, val);
ngx_memzero(&e, sizeof(ngx_http_script_engine_t));
e.ip = val->lengths;
e.request = r;
e.flushed = 1;
len = 0;
while (*(uintptr_t *) e.ip) {
lcode = *(ngx_http_script_len_code_pt *) e.ip;
len += lcode(&e);
}
value->len = len;
value->data = ngx_pnalloc(r->pool, len);
if (value->data == NULL) {
return NGX_ERROR;
}
e.ip = val->values;
e.pos = value->data;
e.buf = *value;
while (*(uintptr_t *) e.ip) {
code = *(ngx_http_script_code_pt *) e.ip;
code((ngx_http_script_engine_t *) &e);
}
*value = e.buf;
return NGX_OK;
}
size_t
ngx_http_complex_value_size(ngx_http_request_t *r,
ngx_http_complex_value_t *val, size_t default_value)
{
size_t size;
ngx_str_t value;
if (val == NULL) {
return default_value;
}
if (val->lengths == NULL) {
return val->u.size;
}
if (ngx_http_complex_value(r, val, &value) != NGX_OK) {
return default_value;
}
size = ngx_parse_size(&value);
if (size == (size_t) NGX_ERROR) {
ngx_log_error(NGX_LOG_ERR, r->connection->log, 0,
"invalid size \"%V\"", &value);
return default_value;
}
return size;
}
ngx_int_t
ngx_http_compile_complex_value(ngx_http_compile_complex_value_t *ccv)
{
ngx_str_t *v;
ngx_uint_t i, n, nv, nc;
ngx_array_t flushes, lengths, values, *pf, *pl, *pv;
ngx_http_script_compile_t sc;
v = ccv->value;
nv = 0;
nc = 0;
for (i = 0; i < v->len; i++) {
if (v->data[i] == '$') {
if (v->data[i + 1] >= '1' && v->data[i + 1] <= '9') {
nc++;
} else {
nv++;
}
}
}
if ((v->len == 0 || v->data[0] != '$')
&& (ccv->conf_prefix || ccv->root_prefix))
{
if (ngx_conf_full_name(ccv->cf->cycle, v, ccv->conf_prefix) != NGX_OK) {
return NGX_ERROR;
}
ccv->conf_prefix = 0;
ccv->root_prefix = 0;
}
ccv->complex_value->value = *v;
ccv->complex_value->flushes = NULL;
ccv->complex_value->lengths = NULL;
ccv->complex_value->values = NULL;
if (nv == 0 && nc == 0) {
return NGX_OK;
}
n = nv + 1;
if (ngx_array_init(&flushes, ccv->cf->pool, n, sizeof(ngx_uint_t))
!= NGX_OK)
{
return NGX_ERROR;
}
n = nv * (2 * sizeof(ngx_http_script_copy_code_t)
+ sizeof(ngx_http_script_var_code_t))
+ sizeof(uintptr_t);
if (ngx_array_init(&lengths, ccv->cf->pool, n, 1) != NGX_OK) {
return NGX_ERROR;
}
n = (nv * (2 * sizeof(ngx_http_script_copy_code_t)
+ sizeof(ngx_http_script_var_code_t))
+ sizeof(uintptr_t)
+ v->len
+ sizeof(uintptr_t) - 1)
& ~(sizeof(uintptr_t) - 1);
if (ngx_array_init(&values, ccv->cf->pool, n, 1) != NGX_OK) {
return NGX_ERROR;
}
pf = &flushes;
pl = &lengths;
pv = &values;
ngx_memzero(&sc, sizeof(ngx_http_script_compile_t));
sc.cf = ccv->cf;
sc.source = v;
sc.flushes = &pf;
sc.lengths = &pl;
sc.values = &pv;
sc.complete_lengths = 1;
sc.complete_values = 1;
sc.zero = ccv->zero;
sc.conf_prefix = ccv->conf_prefix;
sc.root_prefix = ccv->root_prefix;
if (ngx_http_script_compile(&sc) != NGX_OK) {
return NGX_ERROR;
}
if (flushes.nelts) {
ccv->complex_value->flushes = flushes.elts;
ccv->complex_value->flushes[flushes.nelts] = (ngx_uint_t) -1;
}
ccv->complex_value->lengths = lengths.elts;
ccv->complex_value->values = values.elts;
return NGX_OK;
}
char *
ngx_http_set_complex_value_slot(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd, void *conf)
{
char *p = conf;
ngx_str_t *value;
ngx_http_complex_value_t **cv;
ngx_http_compile_complex_value_t ccv;
cv = (ngx_http_complex_value_t **) (p + cmd->offset);
if (*cv != NGX_CONF_UNSET_PTR && *cv != NULL) {
return "is duplicate";
}
*cv = ngx_palloc(cf->pool, sizeof(ngx_http_complex_value_t));
if (*cv == NULL) {
return NGX_CONF_ERROR;
}
value = cf->args->elts;
ngx_memzero(&ccv, sizeof(ngx_http_compile_complex_value_t));
ccv.cf = cf;
ccv.value = &value[1];
ccv.complex_value = *cv;
if (ngx_http_compile_complex_value(&ccv) != NGX_OK) {
return NGX_CONF_ERROR;
}
return NGX_CONF_OK;
}
char *
ngx_http_set_complex_value_zero_slot(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd,
void *conf)
{
char *p = conf;
ngx_str_t *value;
ngx_http_complex_value_t **cv;
ngx_http_compile_complex_value_t ccv;
cv = (ngx_http_complex_value_t **) (p + cmd->offset);
if (*cv != NGX_CONF_UNSET_PTR) {
return "is duplicate";
}
*cv = ngx_palloc(cf->pool, sizeof(ngx_http_complex_value_t));
if (*cv == NULL) {
return NGX_CONF_ERROR;
}
value = cf->args->elts;
ngx_memzero(&ccv, sizeof(ngx_http_compile_complex_value_t));
ccv.cf = cf;
ccv.value = &value[1];
ccv.complex_value = *cv;
ccv.zero = 1;
if (ngx_http_compile_complex_value(&ccv) != NGX_OK) {
return NGX_CONF_ERROR;
}
return NGX_CONF_OK;
}
char *
ngx_http_set_complex_value_size_slot(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd,
void *conf)
{
char *p = conf;
char *rv;
ngx_http_complex_value_t *cv;
rv = ngx_http_set_complex_value_slot(cf, cmd, conf);
if (rv != NGX_CONF_OK) {
return rv;
}
cv = *(ngx_http_complex_value_t **) (p + cmd->offset);
if (cv->lengths) {
return NGX_CONF_OK;
}
cv->u.size = ngx_parse_size(&cv->value);
if (cv->u.size == (size_t) NGX_ERROR) {
return "invalid value";
}
return NGX_CONF_OK;
}
ngx_int_t
ngx_http_test_predicates(ngx_http_request_t *r, ngx_array_t *predicates)
{
ngx_str_t val;
ngx_uint_t i;
ngx_http_complex_value_t *cv;
if (predicates == NULL) {
return NGX_OK;
}
cv = predicates->elts;
for (i = 0; i < predicates->nelts; i++) {
if (ngx_http_complex_value(r, &cv[i], &val) != NGX_OK) {
return NGX_ERROR;
}
if (val.len && (val.len != 1 || val.data[0] != '0')) {
return NGX_DECLINED;
}
}
return NGX_OK;
}
ngx_int_t
ngx_http_test_required_predicates(ngx_http_request_t *r,
ngx_array_t *predicates)
{
ngx_str_t val;
ngx_uint_t i;
ngx_http_complex_value_t *cv;
if (predicates == NULL) {
return NGX_OK;
}
cv = predicates->elts;
for (i = 0; i < predicates->nelts; i++) {
if (ngx_http_complex_value(r, &cv[i], &val) != NGX_OK) {
return NGX_ERROR;
}
if (val.len == 0 || (val.len == 1 && val.data[0] == '0')) {
return NGX_DECLINED;
}
}
return NGX_OK;
}
char *
ngx_http_set_predicate_slot(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd, void *conf)
{
char *p = conf;
ngx_str_t *value;
ngx_uint_t i;
ngx_array_t **a;
ngx_http_complex_value_t *cv;
ngx_http_compile_complex_value_t ccv;
a = (ngx_array_t **) (p + cmd->offset);
if (*a == NGX_CONF_UNSET_PTR) {
*a = ngx_array_create(cf->pool, 1, sizeof(ngx_http_complex_value_t));
if (*a == NULL) {
return NGX_CONF_ERROR;
}
}
value = cf->args->elts;
for (i = 1; i < cf->args->nelts; i++) {
cv = ngx_array_push(*a);
if (cv == NULL) {
return NGX_CONF_ERROR;
}
ngx_memzero(&ccv, sizeof(ngx_http_compile_complex_value_t));
ccv.cf = cf;
ccv.value = &value[i];
ccv.complex_value = cv;
if (ngx_http_compile_complex_value(&ccv) != NGX_OK) {
return NGX_CONF_ERROR;
}
}
return NGX_CONF_OK;
}
ngx_uint_t
ngx_http_script_variables_count(ngx_str_t *value)
{
ngx_uint_t i, n;
for (n = 0, i = 0; i < value->len; i++) {
if (value->data[i] == '$') {
n++;
}
}
return n;
}
ngx_int_t
ngx_http_script_compile(ngx_http_script_compile_t *sc)
{
u_char ch;
ngx_str_t name;
ngx_uint_t i, bracket;
if (ngx_http_script_init_arrays(sc) != NGX_OK) {
return NGX_ERROR;
}
for (i = 0; i < sc->source->len; /* void */ ) {
name.len = 0;
if (sc->source->data[i] == '$') {
if (++i == sc->source->len) {
goto invalid_variable;
}
if (sc->source->data[i] >= '1' && sc->source->data[i] <= '9') {
#if (NGX_PCRE)
ngx_uint_t n;
n = sc->source->data[i] - '0';
if (sc->captures_mask & ((ngx_uint_t) 1 << n)) {
sc->dup_capture = 1;
}
sc->captures_mask |= (ngx_uint_t) 1 << n;
if (ngx_http_script_add_capture_code(sc, n) != NGX_OK) {
return NGX_ERROR;
}
i++;
continue;
#else
ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, sc->cf, 0,
"using variable \"$%c\" requires "
"PCRE library", sc->source->data[i]);
return NGX_ERROR;
#endif
}
if (sc->source->data[i] == '{') {
bracket = 1;
if (++i == sc->source->len) {
goto invalid_variable;
}
name.data = &sc->source->data[i];
} else {
bracket = 0;
name.data = &sc->source->data[i];
}
for ( /* void */ ; i < sc->source->len; i++, name.len++) {
ch = sc->source->data[i];
if (ch == '}' && bracket) {
i++;
bracket = 0;
break;
}
if ((ch >= 'A' && ch <= 'Z')
|| (ch >= 'a' && ch <= 'z')
|| (ch >= '0' && ch <= '9')
|| ch == '_')
{
continue;
}
break;
}
if (bracket) {
ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, sc->cf, 0,
"the closing bracket in \"%V\" "
"variable is missing", &name);
return NGX_ERROR;
}
if (name.len == 0) {
goto invalid_variable;
}
sc->variables++;
if (ngx_http_script_add_var_code(sc, &name) != NGX_OK) {
return NGX_ERROR;
}
continue;
}
if (sc->source->data[i] == '?' && sc->compile_args) {
sc->args = 1;
sc->compile_args = 0;
if (ngx_http_script_add_args_code(sc) != NGX_OK) {
return NGX_ERROR;
}
i++;
continue;
}
name.data = &sc->source->data[i];
while (i < sc->source->len) {
if (sc->source->data[i] == '$') {
break;
}
if (sc->source->data[i] == '?') {
sc->args = 1;
if (sc->compile_args) {
break;
}
}
i++;
name.len++;
}
sc->size += name.len;
if (ngx_http_script_add_copy_code(sc, &name, (i == sc->source->len))
!= NGX_OK)
{
return NGX_ERROR;
}
}
return ngx_http_script_done(sc);
invalid_variable:
ngx_conf_log_error(NGX_LOG_EMERG, sc->cf, 0, "invalid variable name");
return NGX_ERROR;
}
u_char *
ngx_http_script_run(ngx_http_request_t *r, ngx_str_t *value,
void *code_lengths, size_t len, void *code_values)
{
ngx_uint_t i;
ngx_http_script_code_pt code;
ngx_http_script_len_code_pt lcode;
ngx_http_script_engine_t e;
ngx_http_core_main_conf_t *cmcf;
cmcf = ngx_http_get_module_main_conf(r, ngx_http_core_module);
for (i = 0; i < cmcf->variables.nelts; i++) {
if (r->variables[i].no_cacheable) {
r->variables[i].valid = 0;
r->variables[i].not_found = 0;
}
}
ngx_memzero(&e, sizeof(ngx_http_script_engine_t));
e.ip = code_lengths;
e.request = r;
e.flushed = 1;
while (*(uintptr_t *) e.ip) {
lcode = *(ngx_http_script_len_code_pt *) e.ip;
len += lcode(&e);
}
value->len = len;
value->data = ngx_pnalloc(r->pool, len);
if (value->data == NULL) {
return NULL;
}
e.ip = code_values;
e.pos = value->data;
while (*(uintptr_t *) e.ip) {
code = *(ngx_http_script_code_pt *) e.ip;
code((ngx_http_script_engine_t *) &e);
}
return e.pos;
}
void
ngx_http_script_flush_no_cacheable_variables(ngx_http_request_t *r,
ngx_array_t *indices)
{
ngx_uint_t n, *index;
if (indices) {
index = indices->elts;
for (n = 0; n < indices->nelts; n++) {
if (r->variables[index[n]].no_cacheable) {
r->variables[index[n]].valid = 0;
r->variables[index[n]].not_found = 0;
}
}
}
}
static ngx_int_t
ngx_http_script_init_arrays(ngx_http_script_compile_t *sc)
{
ngx_uint_t n;
if (sc->flushes && *sc->flushes == NULL) {
n = sc->variables ? sc->variables : 1;
*sc->flushes = ngx_array_create(sc->cf->pool, n, sizeof(ngx_uint_t));
if (*sc->flushes == NULL) {
return NGX_ERROR;
}
}
if (*sc->lengths == NULL) {
n = sc->variables * (2 * sizeof(ngx_http_script_copy_code_t)
+ sizeof(ngx_http_script_var_code_t))
+ sizeof(uintptr_t);
*sc->lengths = ngx_array_create(sc->cf->pool, n, 1);
if (*sc->lengths == NULL) {
return NGX_ERROR;
}
}
if (*sc->values == NULL) {
n = (sc->variables * (2 * sizeof(ngx_http_script_copy_code_t)
+ sizeof(ngx_http_script_var_code_t))
+ sizeof(uintptr_t)
+ sc->source->len
+ sizeof(uintptr_t) - 1)
& ~(sizeof(uintptr_t) - 1);
*sc->values = ngx_array_create(sc->cf->pool, n, 1);
if (*sc->values == NULL) {
return NGX_ERROR;
}
}
sc->variables = 0;
return NGX_OK;
}
static ngx_int_t
ngx_http_script_done(ngx_http_script_compile_t *sc)
{
ngx_str_t zero;
uintptr_t *code;
if (sc->zero) {
zero.len = 1;
zero.data = (u_char *) "\0";
if (ngx_http_script_add_copy_code(sc, &zero, 0) != NGX_OK) {
return NGX_ERROR;
}
}
if (sc->conf_prefix || sc->root_prefix) {
if (ngx_http_script_add_full_name_code(sc) != NGX_OK) {
return NGX_ERROR;
}
}
if (sc->complete_lengths) {
code = ngx_http_script_add_code(*sc->lengths, sizeof(uintptr_t), NULL);
if (code == NULL) {
return NGX_ERROR;
}
*code = (uintptr_t) NULL;
}
if (sc->complete_values) {
code = ngx_http_script_add_code(*sc->values, sizeof(uintptr_t),
&sc->main);
if (code == NULL) {
return NGX_ERROR;
}
*code = (uintptr_t) NULL;
}
return NGX_OK;
}
void *
ngx_http_script_start_code(ngx_pool_t *pool, ngx_array_t **codes, size_t size)
{
if (*codes == NULL) {
*codes = ngx_array_create(pool, 256, 1);
if (*codes == NULL) {
return NULL;
}
}
return ngx_array_push_n(*codes, size);
}
void *
ngx_http_script_add_code(ngx_array_t *codes, size_t size, void *code)
{
u_char *elts, **p;
void *new;
elts = codes->elts;
new = ngx_array_push_n(codes, size);
if (new == NULL) {
return NULL;
}
if (code) {
if (elts != codes->elts) {
p = code;
*p += (u_char *) codes->elts - elts;
}
}
return new;
}
static ngx_int_t
ngx_http_script_add_copy_code(ngx_http_script_compile_t *sc, ngx_str_t *value,
ngx_uint_t last)
{
u_char *p;
size_t size, len, zero;
ngx_http_script_copy_code_t *code;
zero = (sc->zero && last);
len = value->len + zero;
code = ngx_http_script_add_code(*sc->lengths,
sizeof(ngx_http_script_copy_code_t), NULL);
if (code == NULL) {
return NGX_ERROR;
}
code->code = (ngx_http_script_code_pt) (void *)
ngx_http_script_copy_len_code;
code->len = len;
size = (sizeof(ngx_http_script_copy_code_t) + len + sizeof(uintptr_t) - 1)
& ~(sizeof(uintptr_t) - 1);
code = ngx_http_script_add_code(*sc->values, size, &sc->main);
if (code == NULL) {
return NGX_ERROR;
}
code->code = ngx_http_script_copy_code;
code->len = len;
p = ngx_cpymem((u_char *) code + sizeof(ngx_http_script_copy_code_t),
value->data, value->len);
if (zero) {
*p = '\0';
sc->zero = 0;
}
return NGX_OK;
}
size_t
ngx_http_script_copy_len_code(ngx_http_script_engine_t *e)
{
ngx_http_script_copy_code_t *code;
code = (ngx_http_script_copy_code_t *) e->ip;
e->ip += sizeof(ngx_http_script_copy_code_t);
return code->len;
}
void
ngx_http_script_copy_code(ngx_http_script_engine_t *e)
{
u_char *p;
ngx_http_script_copy_code_t *code;
code = (ngx_http_script_copy_code_t *) e->ip;
p = e->pos;
if (!e->skip) {
e->pos = ngx_copy(p, e->ip + sizeof(ngx_http_script_copy_code_t),
code->len);
}
e->ip += sizeof(ngx_http_script_copy_code_t)
+ ((code->len + sizeof(uintptr_t) - 1) & ~(sizeof(uintptr_t) - 1));
ngx_log_debug2(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, e->request->connection->log, 0,
"http script copy: \"%*s\"", e->pos - p, p);
}
static ngx_int_t
ngx_http_script_add_var_code(ngx_http_script_compile_t *sc, ngx_str_t *name)
{
ngx_int_t index, *p;
ngx_http_script_var_code_t *code;
index = ngx_http_get_variable_index(sc->cf, name);
if (index == NGX_ERROR) {
return NGX_ERROR;
}
if (sc->flushes) {
p = ngx_array_push(*sc->flushes);
if (p == NULL) {
return NGX_ERROR;
}
*p = index;
}
code = ngx_http_script_add_code(*sc->lengths,
sizeof(ngx_http_script_var_code_t), NULL);
if (code == NULL) {
return NGX_ERROR;
}
code->code = (ngx_http_script_code_pt) (void *)
ngx_http_script_copy_var_len_code;
code->index = (uintptr_t) index;
code = ngx_http_script_add_code(*sc->values,
sizeof(ngx_http_script_var_code_t),
&sc->main);
if (code == NULL) {
return NGX_ERROR;
}
code->code = ngx_http_script_copy_var_code;
code->index = (uintptr_t) index;
return NGX_OK;
}
size_t
ngx_http_script_copy_var_len_code(ngx_http_script_engine_t *e)
{
ngx_http_variable_value_t *value;
ngx_http_script_var_code_t *code;
code = (ngx_http_script_var_code_t *) e->ip;
e->ip += sizeof(ngx_http_script_var_code_t);
if (e->flushed) {
value = ngx_http_get_indexed_variable(e->request, code->index);
} else {
value = ngx_http_get_flushed_variable(e->request, code->index);
}
if (value && !value->not_found) {
return value->len;
}
return 0;
}
void
ngx_http_script_copy_var_code(ngx_http_script_engine_t *e)
{
u_char *p;
ngx_http_variable_value_t *value;
ngx_http_script_var_code_t *code;
code = (ngx_http_script_var_code_t *) e->ip;
e->ip += sizeof(ngx_http_script_var_code_t);
if (!e->skip) {
if (e->flushed) {
value = ngx_http_get_indexed_variable(e->request, code->index);
} else {
value = ngx_http_get_flushed_variable(e->request, code->index);
}
if (value && !value->not_found) {
p = e->pos;
e->pos = ngx_copy(p, value->data, value->len);
ngx_log_debug2(NGX_LOG_DEBUG_HTTP,
e->request->connection->log, 0,
"http script var: \"%*s\"", e->pos - p, p);
}
}
}
static ngx_int_t
ngx_http_script_add_args_code(ngx_http_script_compile_t *sc)
{
uintptr_t *code;
code = ngx_http_script_add_code(*sc->lengths, sizeof(uintptr_t), NULL);
if (code == NULL) {
return NGX_ERROR;
}
*code = (uintptr_t) ngx_http_script_mark_args_code;
code = ngx_http_script_add_code(*sc->values, sizeof(uintptr_t), &sc->main);
if (code == NULL) {
return NGX_ERROR;
}
*code = (uintptr_t) ngx_http_script_start_args_code;
return NGX_OK;
}
size_t
ngx_http_script_mark_args_code(ngx_http_script_engine_t *e)
{
e->is_args = 1;
e->ip += sizeof(uintptr_t);
return 1;
}
void
ngx_http_script_start_args_code(ngx_http_script_engine_t *e)
{
ngx_log_debug0(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, e->request->connection->log, 0,
"http script args");
e->is_args = 1;
e->args = e->pos;
e->ip += sizeof(uintptr_t);
}
#if (NGX_PCRE)
void
ngx_http_script_regex_start_code(ngx_http_script_engine_t *e)
{
size_t len;
ngx_int_t rc;
ngx_uint_t n;
ngx_http_request_t *r;
ngx_http_script_engine_t le;
ngx_http_script_len_code_pt lcode;
ngx_http_script_regex_code_t *code;
code = (ngx_http_script_regex_code_t *) e->ip;
r = e->request;
ngx_log_debug1(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, r->connection->log, 0,
"http script regex: \"%V\"", &code->name);
if (code->uri) {
e->line = r->uri;
} else {
e->sp--;
e->line.len = e->sp->len;
e->line.data = e->sp->data;
}
rc = ngx_http_regex_exec(r, code->regex, &e->line);
if (rc == NGX_DECLINED) {
if (e->log || (r->connection->log->log_level & NGX_LOG_DEBUG_HTTP)) {
ngx_log_error(NGX_LOG_NOTICE, r->connection->log, 0,
"\"%V\" does not match \"%V\"",
&code->name, &e->line);
}
r->ncaptures = 0;
if (code->test) {
if (code->negative_test) {
e->sp->len = 1;
e->sp->data = (u_char *) "1";
} else {
e->sp->len = 0;
e->sp->data = (u_char *) "";
}
e->sp++;
e->ip += sizeof(ngx_http_script_regex_code_t);
return;
}
e->ip += code->next;
return;
}
if (rc == NGX_ERROR) {
e->ip = ngx_http_script_exit;
e->status = NGX_HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR;
return;
}
if (e->log || (r->connection->log->log_level & NGX_LOG_DEBUG_HTTP)) {
ngx_log_error(NGX_LOG_NOTICE, r->connection->log, 0,
"\"%V\" matches \"%V\"", &code->name, &e->line);
}
if (code->test) {
if (code->negative_test) {
e->sp->len = 0;
e->sp->data = (u_char *) "";
} else {
e->sp->len = 1;
e->sp->data = (u_char *) "1";
}
e->sp++;
e->ip += sizeof(ngx_http_script_regex_code_t);
return;
}
if (code->status) {
e->status = code->status;
if (!code->redirect) {
e->ip = ngx_http_script_exit;
return;
}
}
if (code->uri) {
r->internal = 1;
r->valid_unparsed_uri = 0;
if (code->break_cycle) {
r->valid_location = 0;
r->uri_changed = 0;
} else {
r->uri_changed = 1;
}
}
if (code->lengths == NULL) {
e->buf.len = code->size;
if (code->uri) {
if (r->ncaptures && (r->quoted_uri || r->plus_in_uri)) {
e->buf.len += 2 * ngx_escape_uri(NULL, r->uri.data, r->uri.len,
NGX_ESCAPE_ARGS);
}
}
for (n = 2; n < r->ncaptures; n += 2) {
e->buf.len += r->captures[n + 1] - r->captures[n];
}
} else {
ngx_memzero(&le, sizeof(ngx_http_script_engine_t));
le.ip = code->lengths->elts;
le.line = e->line;
le.request = r;
le.quote = code->redirect;
len = 0;
while (*(uintptr_t *) le.ip) {
lcode = *(ngx_http_script_len_code_pt *) le.ip;
len += lcode(&le);
}
e->buf.len = len;
}
if (code->add_args && r->args.len) {
e->buf.len += r->args.len + 1;
}
e->buf.data = ngx_pnalloc(r->pool, e->buf.len);
if (e->buf.data == NULL) {
e->ip = ngx_http_script_exit;
e->status = NGX_HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR;
return;
}
e->quote = code->redirect;
e->pos = e->buf.data;
e->ip += sizeof(ngx_http_script_regex_code_t);
}
void
ngx_http_script_regex_end_code(ngx_http_script_engine_t *e)
{
u_char *dst, *src;
ngx_http_request_t *r;
ngx_http_script_regex_end_code_t *code;
code = (ngx_http_script_regex_end_code_t *) e->ip;
r = e->request;
e->quote = 0;
ngx_log_debug0(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, r->connection->log, 0,
"http script regex end");
if (code->redirect) {
dst = e->buf.data;
src = e->buf.data;
ngx_unescape_uri(&dst, &src, e->pos - e->buf.data,
NGX_UNESCAPE_REDIRECT);
if (src < e->pos) {
dst = ngx_movemem(dst, src, e->pos - src);
}
e->pos = dst;
if (code->add_args && r->args.len) {
*e->pos++ = (u_char) (code->args ? '&' : '?');
e->pos = ngx_copy(e->pos, r->args.data, r->args.len);
}
e->buf.len = e->pos - e->buf.data;
if (e->log || (r->connection->log->log_level & NGX_LOG_DEBUG_HTTP)) {
ngx_log_error(NGX_LOG_NOTICE, r->connection->log, 0,
"rewritten redirect: \"%V\"", &e->buf);
}
ngx_http_clear_location(r);
r->headers_out.location = ngx_list_push(&r->headers_out.headers);
if (r->headers_out.location == NULL) {
e->ip = ngx_http_script_exit;
e->status = NGX_HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR;
return;
}
r->headers_out.location->hash = 1;
ngx_str_set(&r->headers_out.location->key, "Location");
r->headers_out.location->value = e->buf;
e->ip += sizeof(ngx_http_script_regex_end_code_t);
return;
}
if (e->args) {
e->buf.len = e->args - e->buf.data;
if (code->add_args && r->args.len) {
*e->pos++ = '&';
e->pos = ngx_copy(e->pos, r->args.data, r->args.len);
}
r->args.len = e->pos - e->args;
r->args.data = e->args;
e->args = NULL;
} else {
e->buf.len = e->pos - e->buf.data;
if (!code->add_args) {
r->args.len = 0;
}
}
if (e->log || (r->connection->log->log_level & NGX_LOG_DEBUG_HTTP)) {
ngx_log_error(NGX_LOG_NOTICE, r->connection->log, 0,
"rewritten data: \"%V\", args: \"%V\"",
&e->buf, &r->args);
}
if (code->uri) {
r->uri = e->buf;
if (r->uri.len == 0) {
ngx_log_error(NGX_LOG_ERR, r->connection->log, 0,
"the rewritten URI has a zero length");
e->ip = ngx_http_script_exit;
e->status = NGX_HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR;
return;
}
ngx_http_set_exten(r);
}
e->ip += sizeof(ngx_http_script_regex_end_code_t);
}
static ngx_int_t
ngx_http_script_add_capture_code(ngx_http_script_compile_t *sc, ngx_uint_t n)
{
ngx_http_script_copy_capture_code_t *code;
code = ngx_http_script_add_code(*sc->lengths,
sizeof(ngx_http_script_copy_capture_code_t),
NULL);
if (code == NULL) {
return NGX_ERROR;
}
code->code = (ngx_http_script_code_pt) (void *)
ngx_http_script_copy_capture_len_code;
code->n = 2 * n;
code = ngx_http_script_add_code(*sc->values,
sizeof(ngx_http_script_copy_capture_code_t),
&sc->main);
if (code == NULL) {
return NGX_ERROR;
}
code->code = ngx_http_script_copy_capture_code;
code->n = 2 * n;
if (sc->ncaptures < n) {
sc->ncaptures = n;
}
return NGX_OK;
}
size_t
ngx_http_script_copy_capture_len_code(ngx_http_script_engine_t *e)
{
int *cap;
u_char *p;
ngx_uint_t n;
ngx_http_request_t *r;
ngx_http_script_copy_capture_code_t *code;
r = e->request;
code = (ngx_http_script_copy_capture_code_t *) e->ip;
e->ip += sizeof(ngx_http_script_copy_capture_code_t);
n = code->n;
if (n < r->ncaptures) {
cap = r->captures;
if ((e->is_args || e->quote)
&& (e->request->quoted_uri || e->request->plus_in_uri))
{
p = r->captures_data;
return cap[n + 1] - cap[n]
+ 2 * ngx_escape_uri(NULL, &p[cap[n]], cap[n + 1] - cap[n],
NGX_ESCAPE_ARGS);
} else {
return cap[n + 1] - cap[n];
}
}
return 0;
}
void
ngx_http_script_copy_capture_code(ngx_http_script_engine_t *e)
{
int *cap;
u_char *p, *pos;
ngx_uint_t n;
ngx_http_request_t *r;
ngx_http_script_copy_capture_code_t *code;
r = e->request;
code = (ngx_http_script_copy_capture_code_t *) e->ip;
e->ip += sizeof(ngx_http_script_copy_capture_code_t);
n = code->n;
pos = e->pos;
if (n < r->ncaptures) {
cap = r->captures;
p = r->captures_data;
if ((e->is_args || e->quote)
&& (e->request->quoted_uri || e->request->plus_in_uri))
{
e->pos = (u_char *) ngx_escape_uri(pos, &p[cap[n]],
cap[n + 1] - cap[n],
NGX_ESCAPE_ARGS);
} else {
e->pos = ngx_copy(pos, &p[cap[n]], cap[n + 1] - cap[n]);
}
}
ngx_log_debug2(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, e->request->connection->log, 0,
"http script capture: \"%*s\"", e->pos - pos, pos);
}
#endif
static ngx_int_t
ngx_http_script_add_full_name_code(ngx_http_script_compile_t *sc)
{
ngx_http_script_full_name_code_t *code;
code = ngx_http_script_add_code(*sc->lengths,
sizeof(ngx_http_script_full_name_code_t),
NULL);
if (code == NULL) {
return NGX_ERROR;
}
code->code = (ngx_http_script_code_pt) (void *)
ngx_http_script_full_name_len_code;
code->conf_prefix = sc->conf_prefix;
code = ngx_http_script_add_code(*sc->values,
sizeof(ngx_http_script_full_name_code_t),
&sc->main);
if (code == NULL) {
return NGX_ERROR;
}
code->code = ngx_http_script_full_name_code;
code->conf_prefix = sc->conf_prefix;
return NGX_OK;
}
static size_t
ngx_http_script_full_name_len_code(ngx_http_script_engine_t *e)
{
ngx_http_script_full_name_code_t *code;
code = (ngx_http_script_full_name_code_t *) e->ip;
e->ip += sizeof(ngx_http_script_full_name_code_t);
return code->conf_prefix ? ngx_cycle->conf_prefix.len:
ngx_cycle->prefix.len;
}
static void
ngx_http_script_full_name_code(ngx_http_script_engine_t *e)
{
ngx_http_script_full_name_code_t *code;
ngx_str_t value, *prefix;
code = (ngx_http_script_full_name_code_t *) e->ip;
value.data = e->buf.data;
value.len = e->pos - e->buf.data;
prefix = code->conf_prefix ? (ngx_str_t *) &ngx_cycle->conf_prefix:
(ngx_str_t *) &ngx_cycle->prefix;
if (ngx_get_full_name(e->request->pool, prefix, &value) != NGX_OK) {
e->ip = ngx_http_script_exit;
e->status = NGX_HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR;
return;
}
e->buf = value;
ngx_log_debug1(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, e->request->connection->log, 0,
"http script fullname: \"%V\"", &value);
e->ip += sizeof(ngx_http_script_full_name_code_t);
}
void
ngx_http_script_return_code(ngx_http_script_engine_t *e)
{
ngx_http_script_return_code_t *code;
code = (ngx_http_script_return_code_t *) e->ip;
if (code->status < NGX_HTTP_BAD_REQUEST
|| code->text.value.len
|| code->text.lengths)
{
e->status = ngx_http_send_response(e->request, code->status, NULL,
&code->text);
} else {
e->status = code->status;
}
e->ip = ngx_http_script_exit;
}
void
ngx_http_script_break_code(ngx_http_script_engine_t *e)
{
ngx_http_request_t *r;
r = e->request;
if (r->uri_changed) {
r->valid_location = 0;
r->uri_changed = 0;
}
e->ip = ngx_http_script_exit;
}
void
ngx_http_script_if_code(ngx_http_script_engine_t *e)
{
ngx_http_script_if_code_t *code;
code = (ngx_http_script_if_code_t *) e->ip;
ngx_log_debug0(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, e->request->connection->log, 0,
"http script if");
e->sp--;
if (e->sp->len && (e->sp->len != 1 || e->sp->data[0] != '0')) {
if (code->loc_conf) {
e->request->loc_conf = code->loc_conf;
ngx_http_update_location_config(e->request);
}
e->ip += sizeof(ngx_http_script_if_code_t);
return;
}
ngx_log_debug0(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, e->request->connection->log, 0,
"http script if: false");
e->ip += code->next;
}
void
ngx_http_script_equal_code(ngx_http_script_engine_t *e)
{
ngx_http_variable_value_t *val, *res;
ngx_log_debug0(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, e->request->connection->log, 0,
"http script equal");
e->sp--;
val = e->sp;
res = e->sp - 1;
e->ip += sizeof(uintptr_t);
if (val->len == res->len
&& ngx_strncmp(val->data, res->data, res->len) == 0)
{
*res = ngx_http_variable_true_value;
return;
}
ngx_log_debug0(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, e->request->connection->log, 0,
"http script equal: no");
*res = ngx_http_variable_null_value;
}
void
ngx_http_script_not_equal_code(ngx_http_script_engine_t *e)
{
ngx_http_variable_value_t *val, *res;
ngx_log_debug0(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, e->request->connection->log, 0,
"http script not equal");
e->sp--;
val = e->sp;
res = e->sp - 1;
e->ip += sizeof(uintptr_t);
if (val->len == res->len
&& ngx_strncmp(val->data, res->data, res->len) == 0)
{
ngx_log_debug0(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, e->request->connection->log, 0,
"http script not equal: no");
*res = ngx_http_variable_null_value;
return;
}
*res = ngx_http_variable_true_value;
}
void
ngx_http_script_file_code(ngx_http_script_engine_t *e)
{
ngx_str_t path;
ngx_http_request_t *r;
ngx_open_file_info_t of;
ngx_http_core_loc_conf_t *clcf;
ngx_http_variable_value_t *value;
ngx_http_script_file_code_t *code;
value = e->sp - 1;
code = (ngx_http_script_file_code_t *) e->ip;
e->ip += sizeof(ngx_http_script_file_code_t);
path.len = value->len - 1;
path.data = value->data;
r = e->request;
ngx_log_debug2(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, r->connection->log, 0,
"http script file op %p \"%V\"", (void *) code->op, &path);
clcf = ngx_http_get_module_loc_conf(r, ngx_http_core_module);
ngx_memzero(&of, sizeof(ngx_open_file_info_t));
of.read_ahead = clcf->read_ahead;
of.directio = clcf->directio;
of.valid = clcf->open_file_cache_valid;
of.min_uses = clcf->open_file_cache_min_uses;
of.test_only = 1;
of.errors = clcf->open_file_cache_errors;
of.events = clcf->open_file_cache_events;
if (ngx_http_set_disable_symlinks(r, clcf, &path, &of) != NGX_OK) {
e->ip = ngx_http_script_exit;
e->status = NGX_HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR;
return;
}
if (ngx_open_cached_file(clcf->open_file_cache, &path, &of, r->pool)
!= NGX_OK)
{
if (of.err == 0) {
e->ip = ngx_http_script_exit;
e->status = NGX_HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR;
return;
}
if (of.err != NGX_ENOENT
&& of.err != NGX_ENOTDIR
&& of.err != NGX_ENAMETOOLONG)
{
ngx_log_error(NGX_LOG_CRIT, r->connection->log, of.err,
"%s \"%s\" failed", of.failed, value->data);
}
switch (code->op) {
case ngx_http_script_file_plain:
case ngx_http_script_file_dir:
case ngx_http_script_file_exists:
case ngx_http_script_file_exec:
goto false_value;
case ngx_http_script_file_not_plain:
case ngx_http_script_file_not_dir:
case ngx_http_script_file_not_exists:
case ngx_http_script_file_not_exec:
goto true_value;
}
goto false_value;
}
switch (code->op) {
case ngx_http_script_file_plain:
if (of.is_file) {
goto true_value;
}
goto false_value;
case ngx_http_script_file_not_plain:
if (of.is_file) {
goto false_value;
}
goto true_value;
case ngx_http_script_file_dir:
if (of.is_dir) {
goto true_value;
}
goto false_value;
case ngx_http_script_file_not_dir:
if (of.is_dir) {
goto false_value;
}
goto true_value;
case ngx_http_script_file_exists:
if (of.is_file || of.is_dir || of.is_link) {
goto true_value;
}
goto false_value;
case ngx_http_script_file_not_exists:
if (of.is_file || of.is_dir || of.is_link) {
goto false_value;
}
goto true_value;
case ngx_http_script_file_exec:
if (of.is_exec) {
goto true_value;
}
goto false_value;
case ngx_http_script_file_not_exec:
if (of.is_exec) {
goto false_value;
}
goto true_value;
}
false_value:
ngx_log_debug0(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, r->connection->log, 0,
"http script file op false");
*value = ngx_http_variable_null_value;
return;
true_value:
*value = ngx_http_variable_true_value;
return;
}
void
ngx_http_script_complex_value_code(ngx_http_script_engine_t *e)
{
size_t len;
ngx_http_script_engine_t le;
ngx_http_script_len_code_pt lcode;
ngx_http_script_complex_value_code_t *code;
code = (ngx_http_script_complex_value_code_t *) e->ip;
e->ip += sizeof(ngx_http_script_complex_value_code_t);
ngx_log_debug0(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, e->request->connection->log, 0,
"http script complex value");
ngx_memzero(&le, sizeof(ngx_http_script_engine_t));
le.ip = code->lengths->elts;
le.line = e->line;
le.request = e->request;
le.quote = e->quote;
for (len = 0; *(uintptr_t *) le.ip; len += lcode(&le)) {
lcode = *(ngx_http_script_len_code_pt *) le.ip;
}
e->buf.len = len;
e->buf.data = ngx_pnalloc(e->request->pool, len);
if (e->buf.data == NULL) {
e->ip = ngx_http_script_exit;
e->status = NGX_HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR;
return;
}
e->pos = e->buf.data;
e->sp->len = e->buf.len;
e->sp->data = e->buf.data;
e->sp++;
}
void
ngx_http_script_value_code(ngx_http_script_engine_t *e)
{
ngx_http_script_value_code_t *code;
code = (ngx_http_script_value_code_t *) e->ip;
e->ip += sizeof(ngx_http_script_value_code_t);
e->sp->len = code->text_len;
e->sp->data = (u_char *) code->text_data;
ngx_log_debug1(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, e->request->connection->log, 0,
"http script value: \"%v\"", e->sp);
e->sp++;
}
void
ngx_http_script_set_var_code(ngx_http_script_engine_t *e)
{
ngx_http_request_t *r;
ngx_http_script_var_code_t *code;
code = (ngx_http_script_var_code_t *) e->ip;
e->ip += sizeof(ngx_http_script_var_code_t);
r = e->request;
e->sp--;
r->variables[code->index].len = e->sp->len;
r->variables[code->index].valid = 1;
r->variables[code->index].no_cacheable = 0;
r->variables[code->index].not_found = 0;
r->variables[code->index].data = e->sp->data;
#if (NGX_DEBUG)
{
ngx_http_variable_t *v;
ngx_http_core_main_conf_t *cmcf;
cmcf = ngx_http_get_module_main_conf(r, ngx_http_core_module);
v = cmcf->variables.elts;
ngx_log_debug1(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, e->request->connection->log, 0,
"http script set $%V", &v[code->index].name);
}
#endif
}
void
ngx_http_script_var_set_handler_code(ngx_http_script_engine_t *e)
{
ngx_http_script_var_handler_code_t *code;
ngx_log_debug0(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, e->request->connection->log, 0,
"http script set var handler");
code = (ngx_http_script_var_handler_code_t *) e->ip;
e->ip += sizeof(ngx_http_script_var_handler_code_t);
e->sp--;
code->handler(e->request, e->sp, code->data);
}
void
ngx_http_script_var_code(ngx_http_script_engine_t *e)
{
ngx_http_variable_value_t *value;
ngx_http_script_var_code_t *code;
ngx_log_debug0(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, e->request->connection->log, 0,
"http script var");
code = (ngx_http_script_var_code_t *) e->ip;
e->ip += sizeof(ngx_http_script_var_code_t);
value = ngx_http_get_flushed_variable(e->request, code->index);
if (value && !value->not_found) {
ngx_log_debug1(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, e->request->connection->log, 0,
"http script var: \"%v\"", value);
*e->sp = *value;
e->sp++;
return;
}
*e->sp = ngx_http_variable_null_value;
e->sp++;
}
void
ngx_http_script_nop_code(ngx_http_script_engine_t *e)
{
e->ip += sizeof(uintptr_t);
}