blob: 910fb73e4acdd59bc924af3226f9e5ecf1a21a15 [file] [log] [blame]
/*
* 35 128-bytes blocks, 979 pointers.
* 21354 bytes on 32-bit platforms, 25266 bytes on 64-bit platforms.
*/
#define NJS_UNICODE_MAX_LOWER_CASE 0x1e921
#define NJS_UNICODE_BLOCK_SIZE 128
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_000[128]
njs_aligned(64) =
{
0x00000, 0x00001, 0x00002, 0x00003, 0x00004, 0x00005, 0x00006, 0x00007,
0x00008, 0x00009, 0x0000a, 0x0000b, 0x0000c, 0x0000d, 0x0000e, 0x0000f,
0x00010, 0x00011, 0x00012, 0x00013, 0x00014, 0x00015, 0x00016, 0x00017,
0x00018, 0x00019, 0x0001a, 0x0001b, 0x0001c, 0x0001d, 0x0001e, 0x0001f,
0x00020, 0x00021, 0x00022, 0x00023, 0x00024, 0x00025, 0x00026, 0x00027,
0x00028, 0x00029, 0x0002a, 0x0002b, 0x0002c, 0x0002d, 0x0002e, 0x0002f,
0x00030, 0x00031, 0x00032, 0x00033, 0x00034, 0x00035, 0x00036, 0x00037,
0x00038, 0x00039, 0x0003a, 0x0003b, 0x0003c, 0x0003d, 0x0003e, 0x0003f,
0x00040, 0x00061, 0x00062, 0x00063, 0x00064, 0x00065, 0x00066, 0x00067,
0x00068, 0x00069, 0x0006a, 0x0006b, 0x0006c, 0x0006d, 0x0006e, 0x0006f,
0x00070, 0x00071, 0x00072, 0x00073, 0x00074, 0x00075, 0x00076, 0x00077,
0x00078, 0x00079, 0x0007a, 0x0005b, 0x0005c, 0x0005d, 0x0005e, 0x0005f,
0x00060, 0x00061, 0x00062, 0x00063, 0x00064, 0x00065, 0x00066, 0x00067,
0x00068, 0x00069, 0x0006a, 0x0006b, 0x0006c, 0x0006d, 0x0006e, 0x0006f,
0x00070, 0x00071, 0x00072, 0x00073, 0x00074, 0x00075, 0x00076, 0x00077,
0x00078, 0x00079, 0x0007a, 0x0007b, 0x0007c, 0x0007d, 0x0007e, 0x0007f,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_001[128]
njs_aligned(64) =
{
0x00080, 0x00081, 0x00082, 0x00083, 0x00084, 0x00085, 0x00086, 0x00087,
0x00088, 0x00089, 0x0008a, 0x0008b, 0x0008c, 0x0008d, 0x0008e, 0x0008f,
0x00090, 0x00091, 0x00092, 0x00093, 0x00094, 0x00095, 0x00096, 0x00097,
0x00098, 0x00099, 0x0009a, 0x0009b, 0x0009c, 0x0009d, 0x0009e, 0x0009f,
0x000a0, 0x000a1, 0x000a2, 0x000a3, 0x000a4, 0x000a5, 0x000a6, 0x000a7,
0x000a8, 0x000a9, 0x000aa, 0x000ab, 0x000ac, 0x000ad, 0x000ae, 0x000af,
0x000b0, 0x000b1, 0x000b2, 0x000b3, 0x000b4, 0x000b5, 0x000b6, 0x000b7,
0x000b8, 0x000b9, 0x000ba, 0x000bb, 0x000bc, 0x000bd, 0x000be, 0x000bf,
0x000e0, 0x000e1, 0x000e2, 0x000e3, 0x000e4, 0x000e5, 0x000e6, 0x000e7,
0x000e8, 0x000e9, 0x000ea, 0x000eb, 0x000ec, 0x000ed, 0x000ee, 0x000ef,
0x000f0, 0x000f1, 0x000f2, 0x000f3, 0x000f4, 0x000f5, 0x000f6, 0x000d7,
0x000f8, 0x000f9, 0x000fa, 0x000fb, 0x000fc, 0x000fd, 0x000fe, 0x000df,
0x000e0, 0x000e1, 0x000e2, 0x000e3, 0x000e4, 0x000e5, 0x000e6, 0x000e7,
0x000e8, 0x000e9, 0x000ea, 0x000eb, 0x000ec, 0x000ed, 0x000ee, 0x000ef,
0x000f0, 0x000f1, 0x000f2, 0x000f3, 0x000f4, 0x000f5, 0x000f6, 0x000f7,
0x000f8, 0x000f9, 0x000fa, 0x000fb, 0x000fc, 0x000fd, 0x000fe, 0x000ff,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_002[128]
njs_aligned(64) =
{
0x00101, 0x00101, 0x00103, 0x00103, 0x00105, 0x00105, 0x00107, 0x00107,
0x00109, 0x00109, 0x0010b, 0x0010b, 0x0010d, 0x0010d, 0x0010f, 0x0010f,
0x00111, 0x00111, 0x00113, 0x00113, 0x00115, 0x00115, 0x00117, 0x00117,
0x00119, 0x00119, 0x0011b, 0x0011b, 0x0011d, 0x0011d, 0x0011f, 0x0011f,
0x00121, 0x00121, 0x00123, 0x00123, 0x00125, 0x00125, 0x00127, 0x00127,
0x00129, 0x00129, 0x0012b, 0x0012b, 0x0012d, 0x0012d, 0x0012f, 0x0012f,
0x00069, 0x00131, 0x00133, 0x00133, 0x00135, 0x00135, 0x00137, 0x00137,
0x00138, 0x0013a, 0x0013a, 0x0013c, 0x0013c, 0x0013e, 0x0013e, 0x00140,
0x00140, 0x00142, 0x00142, 0x00144, 0x00144, 0x00146, 0x00146, 0x00148,
0x00148, 0x00149, 0x0014b, 0x0014b, 0x0014d, 0x0014d, 0x0014f, 0x0014f,
0x00151, 0x00151, 0x00153, 0x00153, 0x00155, 0x00155, 0x00157, 0x00157,
0x00159, 0x00159, 0x0015b, 0x0015b, 0x0015d, 0x0015d, 0x0015f, 0x0015f,
0x00161, 0x00161, 0x00163, 0x00163, 0x00165, 0x00165, 0x00167, 0x00167,
0x00169, 0x00169, 0x0016b, 0x0016b, 0x0016d, 0x0016d, 0x0016f, 0x0016f,
0x00171, 0x00171, 0x00173, 0x00173, 0x00175, 0x00175, 0x00177, 0x00177,
0x000ff, 0x0017a, 0x0017a, 0x0017c, 0x0017c, 0x0017e, 0x0017e, 0x0017f,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_003[128]
njs_aligned(64) =
{
0x00180, 0x00253, 0x00183, 0x00183, 0x00185, 0x00185, 0x00254, 0x00188,
0x00188, 0x00256, 0x00257, 0x0018c, 0x0018c, 0x0018d, 0x001dd, 0x00259,
0x0025b, 0x00192, 0x00192, 0x00260, 0x00263, 0x00195, 0x00269, 0x00268,
0x00199, 0x00199, 0x0019a, 0x0019b, 0x0026f, 0x00272, 0x0019e, 0x00275,
0x001a1, 0x001a1, 0x001a3, 0x001a3, 0x001a5, 0x001a5, 0x00280, 0x001a8,
0x001a8, 0x00283, 0x001aa, 0x001ab, 0x001ad, 0x001ad, 0x00288, 0x001b0,
0x001b0, 0x0028a, 0x0028b, 0x001b4, 0x001b4, 0x001b6, 0x001b6, 0x00292,
0x001b9, 0x001b9, 0x001ba, 0x001bb, 0x001bd, 0x001bd, 0x001be, 0x001bf,
0x001c0, 0x001c1, 0x001c2, 0x001c3, 0x001c6, 0x001c6, 0x001c6, 0x001c9,
0x001c9, 0x001c9, 0x001cc, 0x001cc, 0x001cc, 0x001ce, 0x001ce, 0x001d0,
0x001d0, 0x001d2, 0x001d2, 0x001d4, 0x001d4, 0x001d6, 0x001d6, 0x001d8,
0x001d8, 0x001da, 0x001da, 0x001dc, 0x001dc, 0x001dd, 0x001df, 0x001df,
0x001e1, 0x001e1, 0x001e3, 0x001e3, 0x001e5, 0x001e5, 0x001e7, 0x001e7,
0x001e9, 0x001e9, 0x001eb, 0x001eb, 0x001ed, 0x001ed, 0x001ef, 0x001ef,
0x001f0, 0x001f3, 0x001f3, 0x001f3, 0x001f5, 0x001f5, 0x00195, 0x001bf,
0x001f9, 0x001f9, 0x001fb, 0x001fb, 0x001fd, 0x001fd, 0x001ff, 0x001ff,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_004[128]
njs_aligned(64) =
{
0x00201, 0x00201, 0x00203, 0x00203, 0x00205, 0x00205, 0x00207, 0x00207,
0x00209, 0x00209, 0x0020b, 0x0020b, 0x0020d, 0x0020d, 0x0020f, 0x0020f,
0x00211, 0x00211, 0x00213, 0x00213, 0x00215, 0x00215, 0x00217, 0x00217,
0x00219, 0x00219, 0x0021b, 0x0021b, 0x0021d, 0x0021d, 0x0021f, 0x0021f,
0x0019e, 0x00221, 0x00223, 0x00223, 0x00225, 0x00225, 0x00227, 0x00227,
0x00229, 0x00229, 0x0022b, 0x0022b, 0x0022d, 0x0022d, 0x0022f, 0x0022f,
0x00231, 0x00231, 0x00233, 0x00233, 0x00234, 0x00235, 0x00236, 0x00237,
0x00238, 0x00239, 0x02c65, 0x0023c, 0x0023c, 0x0019a, 0x02c66, 0x0023f,
0x00240, 0x00242, 0x00242, 0x00180, 0x00289, 0x0028c, 0x00247, 0x00247,
0x00249, 0x00249, 0x0024b, 0x0024b, 0x0024d, 0x0024d, 0x0024f, 0x0024f,
0x00250, 0x00251, 0x00252, 0x00253, 0x00254, 0x00255, 0x00256, 0x00257,
0x00258, 0x00259, 0x0025a, 0x0025b, 0x0025c, 0x0025d, 0x0025e, 0x0025f,
0x00260, 0x00261, 0x00262, 0x00263, 0x00264, 0x00265, 0x00266, 0x00267,
0x00268, 0x00269, 0x0026a, 0x0026b, 0x0026c, 0x0026d, 0x0026e, 0x0026f,
0x00270, 0x00271, 0x00272, 0x00273, 0x00274, 0x00275, 0x00276, 0x00277,
0x00278, 0x00279, 0x0027a, 0x0027b, 0x0027c, 0x0027d, 0x0027e, 0x0027f,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_006[128]
njs_aligned(64) =
{
0x00300, 0x00301, 0x00302, 0x00303, 0x00304, 0x00305, 0x00306, 0x00307,
0x00308, 0x00309, 0x0030a, 0x0030b, 0x0030c, 0x0030d, 0x0030e, 0x0030f,
0x00310, 0x00311, 0x00312, 0x00313, 0x00314, 0x00315, 0x00316, 0x00317,
0x00318, 0x00319, 0x0031a, 0x0031b, 0x0031c, 0x0031d, 0x0031e, 0x0031f,
0x00320, 0x00321, 0x00322, 0x00323, 0x00324, 0x00325, 0x00326, 0x00327,
0x00328, 0x00329, 0x0032a, 0x0032b, 0x0032c, 0x0032d, 0x0032e, 0x0032f,
0x00330, 0x00331, 0x00332, 0x00333, 0x00334, 0x00335, 0x00336, 0x00337,
0x00338, 0x00339, 0x0033a, 0x0033b, 0x0033c, 0x0033d, 0x0033e, 0x0033f,
0x00340, 0x00341, 0x00342, 0x00343, 0x00344, 0x00345, 0x00346, 0x00347,
0x00348, 0x00349, 0x0034a, 0x0034b, 0x0034c, 0x0034d, 0x0034e, 0x0034f,
0x00350, 0x00351, 0x00352, 0x00353, 0x00354, 0x00355, 0x00356, 0x00357,
0x00358, 0x00359, 0x0035a, 0x0035b, 0x0035c, 0x0035d, 0x0035e, 0x0035f,
0x00360, 0x00361, 0x00362, 0x00363, 0x00364, 0x00365, 0x00366, 0x00367,
0x00368, 0x00369, 0x0036a, 0x0036b, 0x0036c, 0x0036d, 0x0036e, 0x0036f,
0x00371, 0x00371, 0x00373, 0x00373, 0x00374, 0x00375, 0x00377, 0x00377,
0x00378, 0x00379, 0x0037a, 0x0037b, 0x0037c, 0x0037d, 0x0037e, 0x003f3,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_007[128]
njs_aligned(64) =
{
0x00380, 0x00381, 0x00382, 0x00383, 0x00384, 0x00385, 0x003ac, 0x00387,
0x003ad, 0x003ae, 0x003af, 0x0038b, 0x003cc, 0x0038d, 0x003cd, 0x003ce,
0x00390, 0x003b1, 0x003b2, 0x003b3, 0x003b4, 0x003b5, 0x003b6, 0x003b7,
0x003b8, 0x003b9, 0x003ba, 0x003bb, 0x003bc, 0x003bd, 0x003be, 0x003bf,
0x003c0, 0x003c1, 0x003a2, 0x003c3, 0x003c4, 0x003c5, 0x003c6, 0x003c7,
0x003c8, 0x003c9, 0x003ca, 0x003cb, 0x003ac, 0x003ad, 0x003ae, 0x003af,
0x003b0, 0x003b1, 0x003b2, 0x003b3, 0x003b4, 0x003b5, 0x003b6, 0x003b7,
0x003b8, 0x003b9, 0x003ba, 0x003bb, 0x003bc, 0x003bd, 0x003be, 0x003bf,
0x003c0, 0x003c1, 0x003c2, 0x003c3, 0x003c4, 0x003c5, 0x003c6, 0x003c7,
0x003c8, 0x003c9, 0x003ca, 0x003cb, 0x003cc, 0x003cd, 0x003ce, 0x003d7,
0x003d0, 0x003d1, 0x003d2, 0x003d3, 0x003d4, 0x003d5, 0x003d6, 0x003d7,
0x003d9, 0x003d9, 0x003db, 0x003db, 0x003dd, 0x003dd, 0x003df, 0x003df,
0x003e1, 0x003e1, 0x003e3, 0x003e3, 0x003e5, 0x003e5, 0x003e7, 0x003e7,
0x003e9, 0x003e9, 0x003eb, 0x003eb, 0x003ed, 0x003ed, 0x003ef, 0x003ef,
0x003f0, 0x003f1, 0x003f2, 0x003f3, 0x003b8, 0x003f5, 0x003f6, 0x003f8,
0x003f8, 0x003f2, 0x003fb, 0x003fb, 0x003fc, 0x0037b, 0x0037c, 0x0037d,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_008[128]
njs_aligned(64) =
{
0x00450, 0x00451, 0x00452, 0x00453, 0x00454, 0x00455, 0x00456, 0x00457,
0x00458, 0x00459, 0x0045a, 0x0045b, 0x0045c, 0x0045d, 0x0045e, 0x0045f,
0x00430, 0x00431, 0x00432, 0x00433, 0x00434, 0x00435, 0x00436, 0x00437,
0x00438, 0x00439, 0x0043a, 0x0043b, 0x0043c, 0x0043d, 0x0043e, 0x0043f,
0x00440, 0x00441, 0x00442, 0x00443, 0x00444, 0x00445, 0x00446, 0x00447,
0x00448, 0x00449, 0x0044a, 0x0044b, 0x0044c, 0x0044d, 0x0044e, 0x0044f,
0x00430, 0x00431, 0x00432, 0x00433, 0x00434, 0x00435, 0x00436, 0x00437,
0x00438, 0x00439, 0x0043a, 0x0043b, 0x0043c, 0x0043d, 0x0043e, 0x0043f,
0x00440, 0x00441, 0x00442, 0x00443, 0x00444, 0x00445, 0x00446, 0x00447,
0x00448, 0x00449, 0x0044a, 0x0044b, 0x0044c, 0x0044d, 0x0044e, 0x0044f,
0x00450, 0x00451, 0x00452, 0x00453, 0x00454, 0x00455, 0x00456, 0x00457,
0x00458, 0x00459, 0x0045a, 0x0045b, 0x0045c, 0x0045d, 0x0045e, 0x0045f,
0x00461, 0x00461, 0x00463, 0x00463, 0x00465, 0x00465, 0x00467, 0x00467,
0x00469, 0x00469, 0x0046b, 0x0046b, 0x0046d, 0x0046d, 0x0046f, 0x0046f,
0x00471, 0x00471, 0x00473, 0x00473, 0x00475, 0x00475, 0x00477, 0x00477,
0x00479, 0x00479, 0x0047b, 0x0047b, 0x0047d, 0x0047d, 0x0047f, 0x0047f,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_009[128]
njs_aligned(64) =
{
0x00481, 0x00481, 0x00482, 0x00483, 0x00484, 0x00485, 0x00486, 0x00487,
0x00488, 0x00489, 0x0048b, 0x0048b, 0x0048d, 0x0048d, 0x0048f, 0x0048f,
0x00491, 0x00491, 0x00493, 0x00493, 0x00495, 0x00495, 0x00497, 0x00497,
0x00499, 0x00499, 0x0049b, 0x0049b, 0x0049d, 0x0049d, 0x0049f, 0x0049f,
0x004a1, 0x004a1, 0x004a3, 0x004a3, 0x004a5, 0x004a5, 0x004a7, 0x004a7,
0x004a9, 0x004a9, 0x004ab, 0x004ab, 0x004ad, 0x004ad, 0x004af, 0x004af,
0x004b1, 0x004b1, 0x004b3, 0x004b3, 0x004b5, 0x004b5, 0x004b7, 0x004b7,
0x004b9, 0x004b9, 0x004bb, 0x004bb, 0x004bd, 0x004bd, 0x004bf, 0x004bf,
0x004cf, 0x004c2, 0x004c2, 0x004c4, 0x004c4, 0x004c6, 0x004c6, 0x004c8,
0x004c8, 0x004ca, 0x004ca, 0x004cc, 0x004cc, 0x004ce, 0x004ce, 0x004cf,
0x004d1, 0x004d1, 0x004d3, 0x004d3, 0x004d5, 0x004d5, 0x004d7, 0x004d7,
0x004d9, 0x004d9, 0x004db, 0x004db, 0x004dd, 0x004dd, 0x004df, 0x004df,
0x004e1, 0x004e1, 0x004e3, 0x004e3, 0x004e5, 0x004e5, 0x004e7, 0x004e7,
0x004e9, 0x004e9, 0x004eb, 0x004eb, 0x004ed, 0x004ed, 0x004ef, 0x004ef,
0x004f1, 0x004f1, 0x004f3, 0x004f3, 0x004f5, 0x004f5, 0x004f7, 0x004f7,
0x004f9, 0x004f9, 0x004fb, 0x004fb, 0x004fd, 0x004fd, 0x004ff, 0x004ff,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_00a[128]
njs_aligned(64) =
{
0x00501, 0x00501, 0x00503, 0x00503, 0x00505, 0x00505, 0x00507, 0x00507,
0x00509, 0x00509, 0x0050b, 0x0050b, 0x0050d, 0x0050d, 0x0050f, 0x0050f,
0x00511, 0x00511, 0x00513, 0x00513, 0x00515, 0x00515, 0x00517, 0x00517,
0x00519, 0x00519, 0x0051b, 0x0051b, 0x0051d, 0x0051d, 0x0051f, 0x0051f,
0x00521, 0x00521, 0x00523, 0x00523, 0x00525, 0x00525, 0x00527, 0x00527,
0x00529, 0x00529, 0x0052b, 0x0052b, 0x0052d, 0x0052d, 0x0052f, 0x0052f,
0x00530, 0x00561, 0x00562, 0x00563, 0x00564, 0x00565, 0x00566, 0x00567,
0x00568, 0x00569, 0x0056a, 0x0056b, 0x0056c, 0x0056d, 0x0056e, 0x0056f,
0x00570, 0x00571, 0x00572, 0x00573, 0x00574, 0x00575, 0x00576, 0x00577,
0x00578, 0x00579, 0x0057a, 0x0057b, 0x0057c, 0x0057d, 0x0057e, 0x0057f,
0x00580, 0x00581, 0x00582, 0x00583, 0x00584, 0x00585, 0x00586, 0x00557,
0x00558, 0x00559, 0x0055a, 0x0055b, 0x0055c, 0x0055d, 0x0055e, 0x0055f,
0x00560, 0x00561, 0x00562, 0x00563, 0x00564, 0x00565, 0x00566, 0x00567,
0x00568, 0x00569, 0x0056a, 0x0056b, 0x0056c, 0x0056d, 0x0056e, 0x0056f,
0x00570, 0x00571, 0x00572, 0x00573, 0x00574, 0x00575, 0x00576, 0x00577,
0x00578, 0x00579, 0x0057a, 0x0057b, 0x0057c, 0x0057d, 0x0057e, 0x0057f,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_021[128]
njs_aligned(64) =
{
0x01080, 0x01081, 0x01082, 0x01083, 0x01084, 0x01085, 0x01086, 0x01087,
0x01088, 0x01089, 0x0108a, 0x0108b, 0x0108c, 0x0108d, 0x0108e, 0x0108f,
0x01090, 0x01091, 0x01092, 0x01093, 0x01094, 0x01095, 0x01096, 0x01097,
0x01098, 0x01099, 0x0109a, 0x0109b, 0x0109c, 0x0109d, 0x0109e, 0x0109f,
0x02d00, 0x02d01, 0x02d02, 0x02d03, 0x02d04, 0x02d05, 0x02d06, 0x02d07,
0x02d08, 0x02d09, 0x02d0a, 0x02d0b, 0x02d0c, 0x02d0d, 0x02d0e, 0x02d0f,
0x02d10, 0x02d11, 0x02d12, 0x02d13, 0x02d14, 0x02d15, 0x02d16, 0x02d17,
0x02d18, 0x02d19, 0x02d1a, 0x02d1b, 0x02d1c, 0x02d1d, 0x02d1e, 0x02d1f,
0x02d20, 0x02d21, 0x02d22, 0x02d23, 0x02d24, 0x02d25, 0x010c6, 0x02d27,
0x010c8, 0x010c9, 0x010ca, 0x010cb, 0x010cc, 0x02d2d, 0x010ce, 0x010cf,
0x010d0, 0x010d1, 0x010d2, 0x010d3, 0x010d4, 0x010d5, 0x010d6, 0x010d7,
0x010d8, 0x010d9, 0x010da, 0x010db, 0x010dc, 0x010dd, 0x010de, 0x010df,
0x010e0, 0x010e1, 0x010e2, 0x010e3, 0x010e4, 0x010e5, 0x010e6, 0x010e7,
0x010e8, 0x010e9, 0x010ea, 0x010eb, 0x010ec, 0x010ed, 0x010ee, 0x010ef,
0x010f0, 0x010f1, 0x010f2, 0x010f3, 0x010f4, 0x010f5, 0x010f6, 0x010f7,
0x010f8, 0x010f9, 0x010fa, 0x010fb, 0x010fc, 0x010fd, 0x010fe, 0x010ff,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_027[128]
njs_aligned(64) =
{
0x01380, 0x01381, 0x01382, 0x01383, 0x01384, 0x01385, 0x01386, 0x01387,
0x01388, 0x01389, 0x0138a, 0x0138b, 0x0138c, 0x0138d, 0x0138e, 0x0138f,
0x01390, 0x01391, 0x01392, 0x01393, 0x01394, 0x01395, 0x01396, 0x01397,
0x01398, 0x01399, 0x0139a, 0x0139b, 0x0139c, 0x0139d, 0x0139e, 0x0139f,
0x0ab70, 0x0ab71, 0x0ab72, 0x0ab73, 0x0ab74, 0x0ab75, 0x0ab76, 0x0ab77,
0x0ab78, 0x0ab79, 0x0ab7a, 0x0ab7b, 0x0ab7c, 0x0ab7d, 0x0ab7e, 0x0ab7f,
0x0ab80, 0x0ab81, 0x0ab82, 0x0ab83, 0x0ab84, 0x0ab85, 0x0ab86, 0x0ab87,
0x0ab88, 0x0ab89, 0x0ab8a, 0x0ab8b, 0x0ab8c, 0x0ab8d, 0x0ab8e, 0x0ab8f,
0x0ab90, 0x0ab91, 0x0ab92, 0x0ab93, 0x0ab94, 0x0ab95, 0x0ab96, 0x0ab97,
0x0ab98, 0x0ab99, 0x0ab9a, 0x0ab9b, 0x0ab9c, 0x0ab9d, 0x0ab9e, 0x0ab9f,
0x0aba0, 0x0aba1, 0x0aba2, 0x0aba3, 0x0aba4, 0x0aba5, 0x0aba6, 0x0aba7,
0x0aba8, 0x0aba9, 0x0abaa, 0x0abab, 0x0abac, 0x0abad, 0x0abae, 0x0abaf,
0x0abb0, 0x0abb1, 0x0abb2, 0x0abb3, 0x0abb4, 0x0abb5, 0x0abb6, 0x0abb7,
0x0abb8, 0x0abb9, 0x0abba, 0x0abbb, 0x0abbc, 0x0abbd, 0x0abbe, 0x0abbf,
0x013f8, 0x013f9, 0x013fa, 0x013fb, 0x013fc, 0x013fd, 0x013f6, 0x013f7,
0x013f8, 0x013f9, 0x013fa, 0x013fb, 0x013fc, 0x013fd, 0x013fe, 0x013ff,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_039[128]
njs_aligned(64) =
{
0x01c80, 0x01c81, 0x01c82, 0x01c83, 0x01c84, 0x01c85, 0x01c86, 0x01c87,
0x01c88, 0x01c89, 0x01c8a, 0x01c8b, 0x01c8c, 0x01c8d, 0x01c8e, 0x01c8f,
0x010d0, 0x010d1, 0x010d2, 0x010d3, 0x010d4, 0x010d5, 0x010d6, 0x010d7,
0x010d8, 0x010d9, 0x010da, 0x010db, 0x010dc, 0x010dd, 0x010de, 0x010df,
0x010e0, 0x010e1, 0x010e2, 0x010e3, 0x010e4, 0x010e5, 0x010e6, 0x010e7,
0x010e8, 0x010e9, 0x010ea, 0x010eb, 0x010ec, 0x010ed, 0x010ee, 0x010ef,
0x010f0, 0x010f1, 0x010f2, 0x010f3, 0x010f4, 0x010f5, 0x010f6, 0x010f7,
0x010f8, 0x010f9, 0x010fa, 0x01cbb, 0x01cbc, 0x010fd, 0x010fe, 0x010ff,
0x01cc0, 0x01cc1, 0x01cc2, 0x01cc3, 0x01cc4, 0x01cc5, 0x01cc6, 0x01cc7,
0x01cc8, 0x01cc9, 0x01cca, 0x01ccb, 0x01ccc, 0x01ccd, 0x01cce, 0x01ccf,
0x01cd0, 0x01cd1, 0x01cd2, 0x01cd3, 0x01cd4, 0x01cd5, 0x01cd6, 0x01cd7,
0x01cd8, 0x01cd9, 0x01cda, 0x01cdb, 0x01cdc, 0x01cdd, 0x01cde, 0x01cdf,
0x01ce0, 0x01ce1, 0x01ce2, 0x01ce3, 0x01ce4, 0x01ce5, 0x01ce6, 0x01ce7,
0x01ce8, 0x01ce9, 0x01cea, 0x01ceb, 0x01cec, 0x01ced, 0x01cee, 0x01cef,
0x01cf0, 0x01cf1, 0x01cf2, 0x01cf3, 0x01cf4, 0x01cf5, 0x01cf6, 0x01cf7,
0x01cf8, 0x01cf9, 0x01cfa, 0x01cfb, 0x01cfc, 0x01cfd, 0x01cfe, 0x01cff,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_03c[128]
njs_aligned(64) =
{
0x01e01, 0x01e01, 0x01e03, 0x01e03, 0x01e05, 0x01e05, 0x01e07, 0x01e07,
0x01e09, 0x01e09, 0x01e0b, 0x01e0b, 0x01e0d, 0x01e0d, 0x01e0f, 0x01e0f,
0x01e11, 0x01e11, 0x01e13, 0x01e13, 0x01e15, 0x01e15, 0x01e17, 0x01e17,
0x01e19, 0x01e19, 0x01e1b, 0x01e1b, 0x01e1d, 0x01e1d, 0x01e1f, 0x01e1f,
0x01e21, 0x01e21, 0x01e23, 0x01e23, 0x01e25, 0x01e25, 0x01e27, 0x01e27,
0x01e29, 0x01e29, 0x01e2b, 0x01e2b, 0x01e2d, 0x01e2d, 0x01e2f, 0x01e2f,
0x01e31, 0x01e31, 0x01e33, 0x01e33, 0x01e35, 0x01e35, 0x01e37, 0x01e37,
0x01e39, 0x01e39, 0x01e3b, 0x01e3b, 0x01e3d, 0x01e3d, 0x01e3f, 0x01e3f,
0x01e41, 0x01e41, 0x01e43, 0x01e43, 0x01e45, 0x01e45, 0x01e47, 0x01e47,
0x01e49, 0x01e49, 0x01e4b, 0x01e4b, 0x01e4d, 0x01e4d, 0x01e4f, 0x01e4f,
0x01e51, 0x01e51, 0x01e53, 0x01e53, 0x01e55, 0x01e55, 0x01e57, 0x01e57,
0x01e59, 0x01e59, 0x01e5b, 0x01e5b, 0x01e5d, 0x01e5d, 0x01e5f, 0x01e5f,
0x01e61, 0x01e61, 0x01e63, 0x01e63, 0x01e65, 0x01e65, 0x01e67, 0x01e67,
0x01e69, 0x01e69, 0x01e6b, 0x01e6b, 0x01e6d, 0x01e6d, 0x01e6f, 0x01e6f,
0x01e71, 0x01e71, 0x01e73, 0x01e73, 0x01e75, 0x01e75, 0x01e77, 0x01e77,
0x01e79, 0x01e79, 0x01e7b, 0x01e7b, 0x01e7d, 0x01e7d, 0x01e7f, 0x01e7f,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_03d[128]
njs_aligned(64) =
{
0x01e81, 0x01e81, 0x01e83, 0x01e83, 0x01e85, 0x01e85, 0x01e87, 0x01e87,
0x01e89, 0x01e89, 0x01e8b, 0x01e8b, 0x01e8d, 0x01e8d, 0x01e8f, 0x01e8f,
0x01e91, 0x01e91, 0x01e93, 0x01e93, 0x01e95, 0x01e95, 0x01e96, 0x01e97,
0x01e98, 0x01e99, 0x01e9a, 0x01e9b, 0x01e9c, 0x01e9d, 0x000df, 0x01e9f,
0x01ea1, 0x01ea1, 0x01ea3, 0x01ea3, 0x01ea5, 0x01ea5, 0x01ea7, 0x01ea7,
0x01ea9, 0x01ea9, 0x01eab, 0x01eab, 0x01ead, 0x01ead, 0x01eaf, 0x01eaf,
0x01eb1, 0x01eb1, 0x01eb3, 0x01eb3, 0x01eb5, 0x01eb5, 0x01eb7, 0x01eb7,
0x01eb9, 0x01eb9, 0x01ebb, 0x01ebb, 0x01ebd, 0x01ebd, 0x01ebf, 0x01ebf,
0x01ec1, 0x01ec1, 0x01ec3, 0x01ec3, 0x01ec5, 0x01ec5, 0x01ec7, 0x01ec7,
0x01ec9, 0x01ec9, 0x01ecb, 0x01ecb, 0x01ecd, 0x01ecd, 0x01ecf, 0x01ecf,
0x01ed1, 0x01ed1, 0x01ed3, 0x01ed3, 0x01ed5, 0x01ed5, 0x01ed7, 0x01ed7,
0x01ed9, 0x01ed9, 0x01edb, 0x01edb, 0x01edd, 0x01edd, 0x01edf, 0x01edf,
0x01ee1, 0x01ee1, 0x01ee3, 0x01ee3, 0x01ee5, 0x01ee5, 0x01ee7, 0x01ee7,
0x01ee9, 0x01ee9, 0x01eeb, 0x01eeb, 0x01eed, 0x01eed, 0x01eef, 0x01eef,
0x01ef1, 0x01ef1, 0x01ef3, 0x01ef3, 0x01ef5, 0x01ef5, 0x01ef7, 0x01ef7,
0x01ef9, 0x01ef9, 0x01efb, 0x01efb, 0x01efd, 0x01efd, 0x01eff, 0x01eff,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_03e[128]
njs_aligned(64) =
{
0x01f00, 0x01f01, 0x01f02, 0x01f03, 0x01f04, 0x01f05, 0x01f06, 0x01f07,
0x01f00, 0x01f01, 0x01f02, 0x01f03, 0x01f04, 0x01f05, 0x01f06, 0x01f07,
0x01f10, 0x01f11, 0x01f12, 0x01f13, 0x01f14, 0x01f15, 0x01f16, 0x01f17,
0x01f10, 0x01f11, 0x01f12, 0x01f13, 0x01f14, 0x01f15, 0x01f1e, 0x01f1f,
0x01f20, 0x01f21, 0x01f22, 0x01f23, 0x01f24, 0x01f25, 0x01f26, 0x01f27,
0x01f20, 0x01f21, 0x01f22, 0x01f23, 0x01f24, 0x01f25, 0x01f26, 0x01f27,
0x01f30, 0x01f31, 0x01f32, 0x01f33, 0x01f34, 0x01f35, 0x01f36, 0x01f37,
0x01f30, 0x01f31, 0x01f32, 0x01f33, 0x01f34, 0x01f35, 0x01f36, 0x01f37,
0x01f40, 0x01f41, 0x01f42, 0x01f43, 0x01f44, 0x01f45, 0x01f46, 0x01f47,
0x01f40, 0x01f41, 0x01f42, 0x01f43, 0x01f44, 0x01f45, 0x01f4e, 0x01f4f,
0x01f50, 0x01f51, 0x01f52, 0x01f53, 0x01f54, 0x01f55, 0x01f56, 0x01f57,
0x01f58, 0x01f51, 0x01f5a, 0x01f53, 0x01f5c, 0x01f55, 0x01f5e, 0x01f57,
0x01f60, 0x01f61, 0x01f62, 0x01f63, 0x01f64, 0x01f65, 0x01f66, 0x01f67,
0x01f60, 0x01f61, 0x01f62, 0x01f63, 0x01f64, 0x01f65, 0x01f66, 0x01f67,
0x01f70, 0x01f71, 0x01f72, 0x01f73, 0x01f74, 0x01f75, 0x01f76, 0x01f77,
0x01f78, 0x01f79, 0x01f7a, 0x01f7b, 0x01f7c, 0x01f7d, 0x01f7e, 0x01f7f,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_03f[128]
njs_aligned(64) =
{
0x01f80, 0x01f81, 0x01f82, 0x01f83, 0x01f84, 0x01f85, 0x01f86, 0x01f87,
0x01f80, 0x01f81, 0x01f82, 0x01f83, 0x01f84, 0x01f85, 0x01f86, 0x01f87,
0x01f90, 0x01f91, 0x01f92, 0x01f93, 0x01f94, 0x01f95, 0x01f96, 0x01f97,
0x01f90, 0x01f91, 0x01f92, 0x01f93, 0x01f94, 0x01f95, 0x01f96, 0x01f97,
0x01fa0, 0x01fa1, 0x01fa2, 0x01fa3, 0x01fa4, 0x01fa5, 0x01fa6, 0x01fa7,
0x01fa0, 0x01fa1, 0x01fa2, 0x01fa3, 0x01fa4, 0x01fa5, 0x01fa6, 0x01fa7,
0x01fb0, 0x01fb1, 0x01fb2, 0x01fb3, 0x01fb4, 0x01fb5, 0x01fb6, 0x01fb7,
0x01fb0, 0x01fb1, 0x01f70, 0x01f71, 0x01fb3, 0x01fbd, 0x01fbe, 0x01fbf,
0x01fc0, 0x01fc1, 0x01fc2, 0x01fc3, 0x01fc4, 0x01fc5, 0x01fc6, 0x01fc7,
0x01f72, 0x01f73, 0x01f74, 0x01f75, 0x01fc3, 0x01fcd, 0x01fce, 0x01fcf,
0x01fd0, 0x01fd1, 0x01fd2, 0x01fd3, 0x01fd4, 0x01fd5, 0x01fd6, 0x01fd7,
0x01fd0, 0x01fd1, 0x01f76, 0x01f77, 0x01fdc, 0x01fdd, 0x01fde, 0x01fdf,
0x01fe0, 0x01fe1, 0x01fe2, 0x01fe3, 0x01fe4, 0x01fe5, 0x01fe6, 0x01fe7,
0x01fe0, 0x01fe1, 0x01f7a, 0x01f7b, 0x01fe5, 0x01fed, 0x01fee, 0x01fef,
0x01ff0, 0x01ff1, 0x01ff2, 0x01ff3, 0x01ff4, 0x01ff5, 0x01ff6, 0x01ff7,
0x01f78, 0x01f79, 0x01f7c, 0x01f7d, 0x01ff3, 0x01ffd, 0x01ffe, 0x01fff,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_042[128]
njs_aligned(64) =
{
0x02100, 0x02101, 0x02102, 0x02103, 0x02104, 0x02105, 0x02106, 0x02107,
0x02108, 0x02109, 0x0210a, 0x0210b, 0x0210c, 0x0210d, 0x0210e, 0x0210f,
0x02110, 0x02111, 0x02112, 0x02113, 0x02114, 0x02115, 0x02116, 0x02117,
0x02118, 0x02119, 0x0211a, 0x0211b, 0x0211c, 0x0211d, 0x0211e, 0x0211f,
0x02120, 0x02121, 0x02122, 0x02123, 0x02124, 0x02125, 0x003c9, 0x02127,
0x02128, 0x02129, 0x0006b, 0x000e5, 0x0212c, 0x0212d, 0x0212e, 0x0212f,
0x02130, 0x02131, 0x0214e, 0x02133, 0x02134, 0x02135, 0x02136, 0x02137,
0x02138, 0x02139, 0x0213a, 0x0213b, 0x0213c, 0x0213d, 0x0213e, 0x0213f,
0x02140, 0x02141, 0x02142, 0x02143, 0x02144, 0x02145, 0x02146, 0x02147,
0x02148, 0x02149, 0x0214a, 0x0214b, 0x0214c, 0x0214d, 0x0214e, 0x0214f,
0x02150, 0x02151, 0x02152, 0x02153, 0x02154, 0x02155, 0x02156, 0x02157,
0x02158, 0x02159, 0x0215a, 0x0215b, 0x0215c, 0x0215d, 0x0215e, 0x0215f,
0x02170, 0x02171, 0x02172, 0x02173, 0x02174, 0x02175, 0x02176, 0x02177,
0x02178, 0x02179, 0x0217a, 0x0217b, 0x0217c, 0x0217d, 0x0217e, 0x0217f,
0x02170, 0x02171, 0x02172, 0x02173, 0x02174, 0x02175, 0x02176, 0x02177,
0x02178, 0x02179, 0x0217a, 0x0217b, 0x0217c, 0x0217d, 0x0217e, 0x0217f,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_043[128]
njs_aligned(64) =
{
0x02180, 0x02181, 0x02182, 0x02184, 0x02184, 0x02185, 0x02186, 0x02187,
0x02188, 0x02189, 0x0218a, 0x0218b, 0x0218c, 0x0218d, 0x0218e, 0x0218f,
0x02190, 0x02191, 0x02192, 0x02193, 0x02194, 0x02195, 0x02196, 0x02197,
0x02198, 0x02199, 0x0219a, 0x0219b, 0x0219c, 0x0219d, 0x0219e, 0x0219f,
0x021a0, 0x021a1, 0x021a2, 0x021a3, 0x021a4, 0x021a5, 0x021a6, 0x021a7,
0x021a8, 0x021a9, 0x021aa, 0x021ab, 0x021ac, 0x021ad, 0x021ae, 0x021af,
0x021b0, 0x021b1, 0x021b2, 0x021b3, 0x021b4, 0x021b5, 0x021b6, 0x021b7,
0x021b8, 0x021b9, 0x021ba, 0x021bb, 0x021bc, 0x021bd, 0x021be, 0x021bf,
0x021c0, 0x021c1, 0x021c2, 0x021c3, 0x021c4, 0x021c5, 0x021c6, 0x021c7,
0x021c8, 0x021c9, 0x021ca, 0x021cb, 0x021cc, 0x021cd, 0x021ce, 0x021cf,
0x021d0, 0x021d1, 0x021d2, 0x021d3, 0x021d4, 0x021d5, 0x021d6, 0x021d7,
0x021d8, 0x021d9, 0x021da, 0x021db, 0x021dc, 0x021dd, 0x021de, 0x021df,
0x021e0, 0x021e1, 0x021e2, 0x021e3, 0x021e4, 0x021e5, 0x021e6, 0x021e7,
0x021e8, 0x021e9, 0x021ea, 0x021eb, 0x021ec, 0x021ed, 0x021ee, 0x021ef,
0x021f0, 0x021f1, 0x021f2, 0x021f3, 0x021f4, 0x021f5, 0x021f6, 0x021f7,
0x021f8, 0x021f9, 0x021fa, 0x021fb, 0x021fc, 0x021fd, 0x021fe, 0x021ff,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_049[128]
njs_aligned(64) =
{
0x02480, 0x02481, 0x02482, 0x02483, 0x02484, 0x02485, 0x02486, 0x02487,
0x02488, 0x02489, 0x0248a, 0x0248b, 0x0248c, 0x0248d, 0x0248e, 0x0248f,
0x02490, 0x02491, 0x02492, 0x02493, 0x02494, 0x02495, 0x02496, 0x02497,
0x02498, 0x02499, 0x0249a, 0x0249b, 0x0249c, 0x0249d, 0x0249e, 0x0249f,
0x024a0, 0x024a1, 0x024a2, 0x024a3, 0x024a4, 0x024a5, 0x024a6, 0x024a7,
0x024a8, 0x024a9, 0x024aa, 0x024ab, 0x024ac, 0x024ad, 0x024ae, 0x024af,
0x024b0, 0x024b1, 0x024b2, 0x024b3, 0x024b4, 0x024b5, 0x024d0, 0x024d1,
0x024d2, 0x024d3, 0x024d4, 0x024d5, 0x024d6, 0x024d7, 0x024d8, 0x024d9,
0x024da, 0x024db, 0x024dc, 0x024dd, 0x024de, 0x024df, 0x024e0, 0x024e1,
0x024e2, 0x024e3, 0x024e4, 0x024e5, 0x024e6, 0x024e7, 0x024e8, 0x024e9,
0x024d0, 0x024d1, 0x024d2, 0x024d3, 0x024d4, 0x024d5, 0x024d6, 0x024d7,
0x024d8, 0x024d9, 0x024da, 0x024db, 0x024dc, 0x024dd, 0x024de, 0x024df,
0x024e0, 0x024e1, 0x024e2, 0x024e3, 0x024e4, 0x024e5, 0x024e6, 0x024e7,
0x024e8, 0x024e9, 0x024ea, 0x024eb, 0x024ec, 0x024ed, 0x024ee, 0x024ef,
0x024f0, 0x024f1, 0x024f2, 0x024f3, 0x024f4, 0x024f5, 0x024f6, 0x024f7,
0x024f8, 0x024f9, 0x024fa, 0x024fb, 0x024fc, 0x024fd, 0x024fe, 0x024ff,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_058[128]
njs_aligned(64) =
{
0x02c30, 0x02c31, 0x02c32, 0x02c33, 0x02c34, 0x02c35, 0x02c36, 0x02c37,
0x02c38, 0x02c39, 0x02c3a, 0x02c3b, 0x02c3c, 0x02c3d, 0x02c3e, 0x02c3f,
0x02c40, 0x02c41, 0x02c42, 0x02c43, 0x02c44, 0x02c45, 0x02c46, 0x02c47,
0x02c48, 0x02c49, 0x02c4a, 0x02c4b, 0x02c4c, 0x02c4d, 0x02c4e, 0x02c4f,
0x02c50, 0x02c51, 0x02c52, 0x02c53, 0x02c54, 0x02c55, 0x02c56, 0x02c57,
0x02c58, 0x02c59, 0x02c5a, 0x02c5b, 0x02c5c, 0x02c5d, 0x02c5e, 0x02c5f,
0x02c30, 0x02c31, 0x02c32, 0x02c33, 0x02c34, 0x02c35, 0x02c36, 0x02c37,
0x02c38, 0x02c39, 0x02c3a, 0x02c3b, 0x02c3c, 0x02c3d, 0x02c3e, 0x02c3f,
0x02c40, 0x02c41, 0x02c42, 0x02c43, 0x02c44, 0x02c45, 0x02c46, 0x02c47,
0x02c48, 0x02c49, 0x02c4a, 0x02c4b, 0x02c4c, 0x02c4d, 0x02c4e, 0x02c4f,
0x02c50, 0x02c51, 0x02c52, 0x02c53, 0x02c54, 0x02c55, 0x02c56, 0x02c57,
0x02c58, 0x02c59, 0x02c5a, 0x02c5b, 0x02c5c, 0x02c5d, 0x02c5e, 0x02c5f,
0x02c61, 0x02c61, 0x0026b, 0x01d7d, 0x0027d, 0x02c65, 0x02c66, 0x02c68,
0x02c68, 0x02c6a, 0x02c6a, 0x02c6c, 0x02c6c, 0x00251, 0x00271, 0x00250,
0x00252, 0x02c71, 0x02c73, 0x02c73, 0x02c74, 0x02c76, 0x02c76, 0x02c77,
0x02c78, 0x02c79, 0x02c7a, 0x02c7b, 0x02c7c, 0x02c7d, 0x0023f, 0x00240,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_059[128]
njs_aligned(64) =
{
0x02c81, 0x02c81, 0x02c83, 0x02c83, 0x02c85, 0x02c85, 0x02c87, 0x02c87,
0x02c89, 0x02c89, 0x02c8b, 0x02c8b, 0x02c8d, 0x02c8d, 0x02c8f, 0x02c8f,
0x02c91, 0x02c91, 0x02c93, 0x02c93, 0x02c95, 0x02c95, 0x02c97, 0x02c97,
0x02c99, 0x02c99, 0x02c9b, 0x02c9b, 0x02c9d, 0x02c9d, 0x02c9f, 0x02c9f,
0x02ca1, 0x02ca1, 0x02ca3, 0x02ca3, 0x02ca5, 0x02ca5, 0x02ca7, 0x02ca7,
0x02ca9, 0x02ca9, 0x02cab, 0x02cab, 0x02cad, 0x02cad, 0x02caf, 0x02caf,
0x02cb1, 0x02cb1, 0x02cb3, 0x02cb3, 0x02cb5, 0x02cb5, 0x02cb7, 0x02cb7,
0x02cb9, 0x02cb9, 0x02cbb, 0x02cbb, 0x02cbd, 0x02cbd, 0x02cbf, 0x02cbf,
0x02cc1, 0x02cc1, 0x02cc3, 0x02cc3, 0x02cc5, 0x02cc5, 0x02cc7, 0x02cc7,
0x02cc9, 0x02cc9, 0x02ccb, 0x02ccb, 0x02ccd, 0x02ccd, 0x02ccf, 0x02ccf,
0x02cd1, 0x02cd1, 0x02cd3, 0x02cd3, 0x02cd5, 0x02cd5, 0x02cd7, 0x02cd7,
0x02cd9, 0x02cd9, 0x02cdb, 0x02cdb, 0x02cdd, 0x02cdd, 0x02cdf, 0x02cdf,
0x02ce1, 0x02ce1, 0x02ce3, 0x02ce3, 0x02ce4, 0x02ce5, 0x02ce6, 0x02ce7,
0x02ce8, 0x02ce9, 0x02cea, 0x02cec, 0x02cec, 0x02cee, 0x02cee, 0x02cef,
0x02cf0, 0x02cf1, 0x02cf3, 0x02cf3, 0x02cf4, 0x02cf5, 0x02cf6, 0x02cf7,
0x02cf8, 0x02cf9, 0x02cfa, 0x02cfb, 0x02cfc, 0x02cfd, 0x02cfe, 0x02cff,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_14c[128]
njs_aligned(64) =
{
0x0a600, 0x0a601, 0x0a602, 0x0a603, 0x0a604, 0x0a605, 0x0a606, 0x0a607,
0x0a608, 0x0a609, 0x0a60a, 0x0a60b, 0x0a60c, 0x0a60d, 0x0a60e, 0x0a60f,
0x0a610, 0x0a611, 0x0a612, 0x0a613, 0x0a614, 0x0a615, 0x0a616, 0x0a617,
0x0a618, 0x0a619, 0x0a61a, 0x0a61b, 0x0a61c, 0x0a61d, 0x0a61e, 0x0a61f,
0x0a620, 0x0a621, 0x0a622, 0x0a623, 0x0a624, 0x0a625, 0x0a626, 0x0a627,
0x0a628, 0x0a629, 0x0a62a, 0x0a62b, 0x0a62c, 0x0a62d, 0x0a62e, 0x0a62f,
0x0a630, 0x0a631, 0x0a632, 0x0a633, 0x0a634, 0x0a635, 0x0a636, 0x0a637,
0x0a638, 0x0a639, 0x0a63a, 0x0a63b, 0x0a63c, 0x0a63d, 0x0a63e, 0x0a63f,
0x0a641, 0x0a641, 0x0a643, 0x0a643, 0x0a645, 0x0a645, 0x0a647, 0x0a647,
0x0a649, 0x0a649, 0x0a64b, 0x0a64b, 0x0a64d, 0x0a64d, 0x0a64f, 0x0a64f,
0x0a651, 0x0a651, 0x0a653, 0x0a653, 0x0a655, 0x0a655, 0x0a657, 0x0a657,
0x0a659, 0x0a659, 0x0a65b, 0x0a65b, 0x0a65d, 0x0a65d, 0x0a65f, 0x0a65f,
0x0a661, 0x0a661, 0x0a663, 0x0a663, 0x0a665, 0x0a665, 0x0a667, 0x0a667,
0x0a669, 0x0a669, 0x0a66b, 0x0a66b, 0x0a66d, 0x0a66d, 0x0a66e, 0x0a66f,
0x0a670, 0x0a671, 0x0a672, 0x0a673, 0x0a674, 0x0a675, 0x0a676, 0x0a677,
0x0a678, 0x0a679, 0x0a67a, 0x0a67b, 0x0a67c, 0x0a67d, 0x0a67e, 0x0a67f,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_14d[128]
njs_aligned(64) =
{
0x0a681, 0x0a681, 0x0a683, 0x0a683, 0x0a685, 0x0a685, 0x0a687, 0x0a687,
0x0a689, 0x0a689, 0x0a68b, 0x0a68b, 0x0a68d, 0x0a68d, 0x0a68f, 0x0a68f,
0x0a691, 0x0a691, 0x0a693, 0x0a693, 0x0a695, 0x0a695, 0x0a697, 0x0a697,
0x0a699, 0x0a699, 0x0a69b, 0x0a69b, 0x0a69c, 0x0a69d, 0x0a69e, 0x0a69f,
0x0a6a0, 0x0a6a1, 0x0a6a2, 0x0a6a3, 0x0a6a4, 0x0a6a5, 0x0a6a6, 0x0a6a7,
0x0a6a8, 0x0a6a9, 0x0a6aa, 0x0a6ab, 0x0a6ac, 0x0a6ad, 0x0a6ae, 0x0a6af,
0x0a6b0, 0x0a6b1, 0x0a6b2, 0x0a6b3, 0x0a6b4, 0x0a6b5, 0x0a6b6, 0x0a6b7,
0x0a6b8, 0x0a6b9, 0x0a6ba, 0x0a6bb, 0x0a6bc, 0x0a6bd, 0x0a6be, 0x0a6bf,
0x0a6c0, 0x0a6c1, 0x0a6c2, 0x0a6c3, 0x0a6c4, 0x0a6c5, 0x0a6c6, 0x0a6c7,
0x0a6c8, 0x0a6c9, 0x0a6ca, 0x0a6cb, 0x0a6cc, 0x0a6cd, 0x0a6ce, 0x0a6cf,
0x0a6d0, 0x0a6d1, 0x0a6d2, 0x0a6d3, 0x0a6d4, 0x0a6d5, 0x0a6d6, 0x0a6d7,
0x0a6d8, 0x0a6d9, 0x0a6da, 0x0a6db, 0x0a6dc, 0x0a6dd, 0x0a6de, 0x0a6df,
0x0a6e0, 0x0a6e1, 0x0a6e2, 0x0a6e3, 0x0a6e4, 0x0a6e5, 0x0a6e6, 0x0a6e7,
0x0a6e8, 0x0a6e9, 0x0a6ea, 0x0a6eb, 0x0a6ec, 0x0a6ed, 0x0a6ee, 0x0a6ef,
0x0a6f0, 0x0a6f1, 0x0a6f2, 0x0a6f3, 0x0a6f4, 0x0a6f5, 0x0a6f6, 0x0a6f7,
0x0a6f8, 0x0a6f9, 0x0a6fa, 0x0a6fb, 0x0a6fc, 0x0a6fd, 0x0a6fe, 0x0a6ff,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_14e[128]
njs_aligned(64) =
{
0x0a700, 0x0a701, 0x0a702, 0x0a703, 0x0a704, 0x0a705, 0x0a706, 0x0a707,
0x0a708, 0x0a709, 0x0a70a, 0x0a70b, 0x0a70c, 0x0a70d, 0x0a70e, 0x0a70f,
0x0a710, 0x0a711, 0x0a712, 0x0a713, 0x0a714, 0x0a715, 0x0a716, 0x0a717,
0x0a718, 0x0a719, 0x0a71a, 0x0a71b, 0x0a71c, 0x0a71d, 0x0a71e, 0x0a71f,
0x0a720, 0x0a721, 0x0a723, 0x0a723, 0x0a725, 0x0a725, 0x0a727, 0x0a727,
0x0a729, 0x0a729, 0x0a72b, 0x0a72b, 0x0a72d, 0x0a72d, 0x0a72f, 0x0a72f,
0x0a730, 0x0a731, 0x0a733, 0x0a733, 0x0a735, 0x0a735, 0x0a737, 0x0a737,
0x0a739, 0x0a739, 0x0a73b, 0x0a73b, 0x0a73d, 0x0a73d, 0x0a73f, 0x0a73f,
0x0a741, 0x0a741, 0x0a743, 0x0a743, 0x0a745, 0x0a745, 0x0a747, 0x0a747,
0x0a749, 0x0a749, 0x0a74b, 0x0a74b, 0x0a74d, 0x0a74d, 0x0a74f, 0x0a74f,
0x0a751, 0x0a751, 0x0a753, 0x0a753, 0x0a755, 0x0a755, 0x0a757, 0x0a757,
0x0a759, 0x0a759, 0x0a75b, 0x0a75b, 0x0a75d, 0x0a75d, 0x0a75f, 0x0a75f,
0x0a761, 0x0a761, 0x0a763, 0x0a763, 0x0a765, 0x0a765, 0x0a767, 0x0a767,
0x0a769, 0x0a769, 0x0a76b, 0x0a76b, 0x0a76d, 0x0a76d, 0x0a76f, 0x0a76f,
0x0a770, 0x0a771, 0x0a772, 0x0a773, 0x0a774, 0x0a775, 0x0a776, 0x0a777,
0x0a778, 0x0a77a, 0x0a77a, 0x0a77c, 0x0a77c, 0x01d79, 0x0a77f, 0x0a77f,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_14f[128]
njs_aligned(64) =
{
0x0a781, 0x0a781, 0x0a783, 0x0a783, 0x0a785, 0x0a785, 0x0a787, 0x0a787,
0x0a788, 0x0a789, 0x0a78a, 0x0a78c, 0x0a78c, 0x00265, 0x0a78e, 0x0a78f,
0x0a791, 0x0a791, 0x0a793, 0x0a793, 0x0a794, 0x0a795, 0x0a797, 0x0a797,
0x0a799, 0x0a799, 0x0a79b, 0x0a79b, 0x0a79d, 0x0a79d, 0x0a79f, 0x0a79f,
0x0a7a1, 0x0a7a1, 0x0a7a3, 0x0a7a3, 0x0a7a5, 0x0a7a5, 0x0a7a7, 0x0a7a7,
0x0a7a9, 0x0a7a9, 0x00266, 0x0025c, 0x00261, 0x0026c, 0x0026a, 0x0a7af,
0x0029e, 0x00287, 0x0029d, 0x0ab53, 0x0a7b5, 0x0a7b5, 0x0a7b7, 0x0a7b7,
0x0a7b9, 0x0a7b9, 0x0a7bb, 0x0a7bb, 0x0a7bd, 0x0a7bd, 0x0a7bf, 0x0a7bf,
0x0a7c1, 0x0a7c1, 0x0a7c3, 0x0a7c3, 0x0a794, 0x00282, 0x01d8e, 0x0a7c8,
0x0a7c8, 0x0a7ca, 0x0a7ca, 0x0a7cb, 0x0a7cc, 0x0a7cd, 0x0a7ce, 0x0a7cf,
0x0a7d1, 0x0a7d1, 0x0a7d2, 0x0a7d3, 0x0a7d4, 0x0a7d5, 0x0a7d7, 0x0a7d7,
0x0a7d9, 0x0a7d9, 0x0a7da, 0x0a7db, 0x0a7dc, 0x0a7dd, 0x0a7de, 0x0a7df,
0x0a7e0, 0x0a7e1, 0x0a7e2, 0x0a7e3, 0x0a7e4, 0x0a7e5, 0x0a7e6, 0x0a7e7,
0x0a7e8, 0x0a7e9, 0x0a7ea, 0x0a7eb, 0x0a7ec, 0x0a7ed, 0x0a7ee, 0x0a7ef,
0x0a7f0, 0x0a7f1, 0x0a7f2, 0x0a7f3, 0x0a7f4, 0x0a7f6, 0x0a7f6, 0x0a7f7,
0x0a7f8, 0x0a7f9, 0x0a7fa, 0x0a7fb, 0x0a7fc, 0x0a7fd, 0x0a7fe, 0x0a7ff,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_1fe[128]
njs_aligned(64) =
{
0x0ff00, 0x0ff01, 0x0ff02, 0x0ff03, 0x0ff04, 0x0ff05, 0x0ff06, 0x0ff07,
0x0ff08, 0x0ff09, 0x0ff0a, 0x0ff0b, 0x0ff0c, 0x0ff0d, 0x0ff0e, 0x0ff0f,
0x0ff10, 0x0ff11, 0x0ff12, 0x0ff13, 0x0ff14, 0x0ff15, 0x0ff16, 0x0ff17,
0x0ff18, 0x0ff19, 0x0ff1a, 0x0ff1b, 0x0ff1c, 0x0ff1d, 0x0ff1e, 0x0ff1f,
0x0ff20, 0x0ff41, 0x0ff42, 0x0ff43, 0x0ff44, 0x0ff45, 0x0ff46, 0x0ff47,
0x0ff48, 0x0ff49, 0x0ff4a, 0x0ff4b, 0x0ff4c, 0x0ff4d, 0x0ff4e, 0x0ff4f,
0x0ff50, 0x0ff51, 0x0ff52, 0x0ff53, 0x0ff54, 0x0ff55, 0x0ff56, 0x0ff57,
0x0ff58, 0x0ff59, 0x0ff5a, 0x0ff3b, 0x0ff3c, 0x0ff3d, 0x0ff3e, 0x0ff3f,
0x0ff40, 0x0ff41, 0x0ff42, 0x0ff43, 0x0ff44, 0x0ff45, 0x0ff46, 0x0ff47,
0x0ff48, 0x0ff49, 0x0ff4a, 0x0ff4b, 0x0ff4c, 0x0ff4d, 0x0ff4e, 0x0ff4f,
0x0ff50, 0x0ff51, 0x0ff52, 0x0ff53, 0x0ff54, 0x0ff55, 0x0ff56, 0x0ff57,
0x0ff58, 0x0ff59, 0x0ff5a, 0x0ff5b, 0x0ff5c, 0x0ff5d, 0x0ff5e, 0x0ff5f,
0x0ff60, 0x0ff61, 0x0ff62, 0x0ff63, 0x0ff64, 0x0ff65, 0x0ff66, 0x0ff67,
0x0ff68, 0x0ff69, 0x0ff6a, 0x0ff6b, 0x0ff6c, 0x0ff6d, 0x0ff6e, 0x0ff6f,
0x0ff70, 0x0ff71, 0x0ff72, 0x0ff73, 0x0ff74, 0x0ff75, 0x0ff76, 0x0ff77,
0x0ff78, 0x0ff79, 0x0ff7a, 0x0ff7b, 0x0ff7c, 0x0ff7d, 0x0ff7e, 0x0ff7f,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_208[128]
njs_aligned(64) =
{
0x10428, 0x10429, 0x1042a, 0x1042b, 0x1042c, 0x1042d, 0x1042e, 0x1042f,
0x10430, 0x10431, 0x10432, 0x10433, 0x10434, 0x10435, 0x10436, 0x10437,
0x10438, 0x10439, 0x1043a, 0x1043b, 0x1043c, 0x1043d, 0x1043e, 0x1043f,
0x10440, 0x10441, 0x10442, 0x10443, 0x10444, 0x10445, 0x10446, 0x10447,
0x10448, 0x10449, 0x1044a, 0x1044b, 0x1044c, 0x1044d, 0x1044e, 0x1044f,
0x10428, 0x10429, 0x1042a, 0x1042b, 0x1042c, 0x1042d, 0x1042e, 0x1042f,
0x10430, 0x10431, 0x10432, 0x10433, 0x10434, 0x10435, 0x10436, 0x10437,
0x10438, 0x10439, 0x1043a, 0x1043b, 0x1043c, 0x1043d, 0x1043e, 0x1043f,
0x10440, 0x10441, 0x10442, 0x10443, 0x10444, 0x10445, 0x10446, 0x10447,
0x10448, 0x10449, 0x1044a, 0x1044b, 0x1044c, 0x1044d, 0x1044e, 0x1044f,
0x10450, 0x10451, 0x10452, 0x10453, 0x10454, 0x10455, 0x10456, 0x10457,
0x10458, 0x10459, 0x1045a, 0x1045b, 0x1045c, 0x1045d, 0x1045e, 0x1045f,
0x10460, 0x10461, 0x10462, 0x10463, 0x10464, 0x10465, 0x10466, 0x10467,
0x10468, 0x10469, 0x1046a, 0x1046b, 0x1046c, 0x1046d, 0x1046e, 0x1046f,
0x10470, 0x10471, 0x10472, 0x10473, 0x10474, 0x10475, 0x10476, 0x10477,
0x10478, 0x10479, 0x1047a, 0x1047b, 0x1047c, 0x1047d, 0x1047e, 0x1047f,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_209[128]
njs_aligned(64) =
{
0x10480, 0x10481, 0x10482, 0x10483, 0x10484, 0x10485, 0x10486, 0x10487,
0x10488, 0x10489, 0x1048a, 0x1048b, 0x1048c, 0x1048d, 0x1048e, 0x1048f,
0x10490, 0x10491, 0x10492, 0x10493, 0x10494, 0x10495, 0x10496, 0x10497,
0x10498, 0x10499, 0x1049a, 0x1049b, 0x1049c, 0x1049d, 0x1049e, 0x1049f,
0x104a0, 0x104a1, 0x104a2, 0x104a3, 0x104a4, 0x104a5, 0x104a6, 0x104a7,
0x104a8, 0x104a9, 0x104aa, 0x104ab, 0x104ac, 0x104ad, 0x104ae, 0x104af,
0x104d8, 0x104d9, 0x104da, 0x104db, 0x104dc, 0x104dd, 0x104de, 0x104df,
0x104e0, 0x104e1, 0x104e2, 0x104e3, 0x104e4, 0x104e5, 0x104e6, 0x104e7,
0x104e8, 0x104e9, 0x104ea, 0x104eb, 0x104ec, 0x104ed, 0x104ee, 0x104ef,
0x104f0, 0x104f1, 0x104f2, 0x104f3, 0x104f4, 0x104f5, 0x104f6, 0x104f7,
0x104f8, 0x104f9, 0x104fa, 0x104fb, 0x104d4, 0x104d5, 0x104d6, 0x104d7,
0x104d8, 0x104d9, 0x104da, 0x104db, 0x104dc, 0x104dd, 0x104de, 0x104df,
0x104e0, 0x104e1, 0x104e2, 0x104e3, 0x104e4, 0x104e5, 0x104e6, 0x104e7,
0x104e8, 0x104e9, 0x104ea, 0x104eb, 0x104ec, 0x104ed, 0x104ee, 0x104ef,
0x104f0, 0x104f1, 0x104f2, 0x104f3, 0x104f4, 0x104f5, 0x104f6, 0x104f7,
0x104f8, 0x104f9, 0x104fa, 0x104fb, 0x104fc, 0x104fd, 0x104fe, 0x104ff,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_20a[128]
njs_aligned(64) =
{
0x10500, 0x10501, 0x10502, 0x10503, 0x10504, 0x10505, 0x10506, 0x10507,
0x10508, 0x10509, 0x1050a, 0x1050b, 0x1050c, 0x1050d, 0x1050e, 0x1050f,
0x10510, 0x10511, 0x10512, 0x10513, 0x10514, 0x10515, 0x10516, 0x10517,
0x10518, 0x10519, 0x1051a, 0x1051b, 0x1051c, 0x1051d, 0x1051e, 0x1051f,
0x10520, 0x10521, 0x10522, 0x10523, 0x10524, 0x10525, 0x10526, 0x10527,
0x10528, 0x10529, 0x1052a, 0x1052b, 0x1052c, 0x1052d, 0x1052e, 0x1052f,
0x10530, 0x10531, 0x10532, 0x10533, 0x10534, 0x10535, 0x10536, 0x10537,
0x10538, 0x10539, 0x1053a, 0x1053b, 0x1053c, 0x1053d, 0x1053e, 0x1053f,
0x10540, 0x10541, 0x10542, 0x10543, 0x10544, 0x10545, 0x10546, 0x10547,
0x10548, 0x10549, 0x1054a, 0x1054b, 0x1054c, 0x1054d, 0x1054e, 0x1054f,
0x10550, 0x10551, 0x10552, 0x10553, 0x10554, 0x10555, 0x10556, 0x10557,
0x10558, 0x10559, 0x1055a, 0x1055b, 0x1055c, 0x1055d, 0x1055e, 0x1055f,
0x10560, 0x10561, 0x10562, 0x10563, 0x10564, 0x10565, 0x10566, 0x10567,
0x10568, 0x10569, 0x1056a, 0x1056b, 0x1056c, 0x1056d, 0x1056e, 0x1056f,
0x10597, 0x10598, 0x10599, 0x1059a, 0x1059b, 0x1059c, 0x1059d, 0x1059e,
0x1059f, 0x105a0, 0x105a1, 0x1057b, 0x105a3, 0x105a4, 0x105a5, 0x105a6,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_20b[128]
njs_aligned(64) =
{
0x105a7, 0x105a8, 0x105a9, 0x105aa, 0x105ab, 0x105ac, 0x105ad, 0x105ae,
0x105af, 0x105b0, 0x105b1, 0x1058b, 0x105b3, 0x105b4, 0x105b5, 0x105b6,
0x105b7, 0x105b8, 0x105b9, 0x10593, 0x105bb, 0x105bc, 0x10596, 0x10597,
0x10598, 0x10599, 0x1059a, 0x1059b, 0x1059c, 0x1059d, 0x1059e, 0x1059f,
0x105a0, 0x105a1, 0x105a2, 0x105a3, 0x105a4, 0x105a5, 0x105a6, 0x105a7,
0x105a8, 0x105a9, 0x105aa, 0x105ab, 0x105ac, 0x105ad, 0x105ae, 0x105af,
0x105b0, 0x105b1, 0x105b2, 0x105b3, 0x105b4, 0x105b5, 0x105b6, 0x105b7,
0x105b8, 0x105b9, 0x105ba, 0x105bb, 0x105bc, 0x105bd, 0x105be, 0x105bf,
0x105c0, 0x105c1, 0x105c2, 0x105c3, 0x105c4, 0x105c5, 0x105c6, 0x105c7,
0x105c8, 0x105c9, 0x105ca, 0x105cb, 0x105cc, 0x105cd, 0x105ce, 0x105cf,
0x105d0, 0x105d1, 0x105d2, 0x105d3, 0x105d4, 0x105d5, 0x105d6, 0x105d7,
0x105d8, 0x105d9, 0x105da, 0x105db, 0x105dc, 0x105dd, 0x105de, 0x105df,
0x105e0, 0x105e1, 0x105e2, 0x105e3, 0x105e4, 0x105e5, 0x105e6, 0x105e7,
0x105e8, 0x105e9, 0x105ea, 0x105eb, 0x105ec, 0x105ed, 0x105ee, 0x105ef,
0x105f0, 0x105f1, 0x105f2, 0x105f3, 0x105f4, 0x105f5, 0x105f6, 0x105f7,
0x105f8, 0x105f9, 0x105fa, 0x105fb, 0x105fc, 0x105fd, 0x105fe, 0x105ff,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_219[128]
njs_aligned(64) =
{
0x10cc0, 0x10cc1, 0x10cc2, 0x10cc3, 0x10cc4, 0x10cc5, 0x10cc6, 0x10cc7,
0x10cc8, 0x10cc9, 0x10cca, 0x10ccb, 0x10ccc, 0x10ccd, 0x10cce, 0x10ccf,
0x10cd0, 0x10cd1, 0x10cd2, 0x10cd3, 0x10cd4, 0x10cd5, 0x10cd6, 0x10cd7,
0x10cd8, 0x10cd9, 0x10cda, 0x10cdb, 0x10cdc, 0x10cdd, 0x10cde, 0x10cdf,
0x10ce0, 0x10ce1, 0x10ce2, 0x10ce3, 0x10ce4, 0x10ce5, 0x10ce6, 0x10ce7,
0x10ce8, 0x10ce9, 0x10cea, 0x10ceb, 0x10cec, 0x10ced, 0x10cee, 0x10cef,
0x10cf0, 0x10cf1, 0x10cf2, 0x10cb3, 0x10cb4, 0x10cb5, 0x10cb6, 0x10cb7,
0x10cb8, 0x10cb9, 0x10cba, 0x10cbb, 0x10cbc, 0x10cbd, 0x10cbe, 0x10cbf,
0x10cc0, 0x10cc1, 0x10cc2, 0x10cc3, 0x10cc4, 0x10cc5, 0x10cc6, 0x10cc7,
0x10cc8, 0x10cc9, 0x10cca, 0x10ccb, 0x10ccc, 0x10ccd, 0x10cce, 0x10ccf,
0x10cd0, 0x10cd1, 0x10cd2, 0x10cd3, 0x10cd4, 0x10cd5, 0x10cd6, 0x10cd7,
0x10cd8, 0x10cd9, 0x10cda, 0x10cdb, 0x10cdc, 0x10cdd, 0x10cde, 0x10cdf,
0x10ce0, 0x10ce1, 0x10ce2, 0x10ce3, 0x10ce4, 0x10ce5, 0x10ce6, 0x10ce7,
0x10ce8, 0x10ce9, 0x10cea, 0x10ceb, 0x10cec, 0x10ced, 0x10cee, 0x10cef,
0x10cf0, 0x10cf1, 0x10cf2, 0x10cf3, 0x10cf4, 0x10cf5, 0x10cf6, 0x10cf7,
0x10cf8, 0x10cf9, 0x10cfa, 0x10cfb, 0x10cfc, 0x10cfd, 0x10cfe, 0x10cff,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_231[128]
njs_aligned(64) =
{
0x11880, 0x11881, 0x11882, 0x11883, 0x11884, 0x11885, 0x11886, 0x11887,
0x11888, 0x11889, 0x1188a, 0x1188b, 0x1188c, 0x1188d, 0x1188e, 0x1188f,
0x11890, 0x11891, 0x11892, 0x11893, 0x11894, 0x11895, 0x11896, 0x11897,
0x11898, 0x11899, 0x1189a, 0x1189b, 0x1189c, 0x1189d, 0x1189e, 0x1189f,
0x118c0, 0x118c1, 0x118c2, 0x118c3, 0x118c4, 0x118c5, 0x118c6, 0x118c7,
0x118c8, 0x118c9, 0x118ca, 0x118cb, 0x118cc, 0x118cd, 0x118ce, 0x118cf,
0x118d0, 0x118d1, 0x118d2, 0x118d3, 0x118d4, 0x118d5, 0x118d6, 0x118d7,
0x118d8, 0x118d9, 0x118da, 0x118db, 0x118dc, 0x118dd, 0x118de, 0x118df,
0x118c0, 0x118c1, 0x118c2, 0x118c3, 0x118c4, 0x118c5, 0x118c6, 0x118c7,
0x118c8, 0x118c9, 0x118ca, 0x118cb, 0x118cc, 0x118cd, 0x118ce, 0x118cf,
0x118d0, 0x118d1, 0x118d2, 0x118d3, 0x118d4, 0x118d5, 0x118d6, 0x118d7,
0x118d8, 0x118d9, 0x118da, 0x118db, 0x118dc, 0x118dd, 0x118de, 0x118df,
0x118e0, 0x118e1, 0x118e2, 0x118e3, 0x118e4, 0x118e5, 0x118e6, 0x118e7,
0x118e8, 0x118e9, 0x118ea, 0x118eb, 0x118ec, 0x118ed, 0x118ee, 0x118ef,
0x118f0, 0x118f1, 0x118f2, 0x118f3, 0x118f4, 0x118f5, 0x118f6, 0x118f7,
0x118f8, 0x118f9, 0x118fa, 0x118fb, 0x118fc, 0x118fd, 0x118fe, 0x118ff,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_2dc[128]
njs_aligned(64) =
{
0x16e00, 0x16e01, 0x16e02, 0x16e03, 0x16e04, 0x16e05, 0x16e06, 0x16e07,
0x16e08, 0x16e09, 0x16e0a, 0x16e0b, 0x16e0c, 0x16e0d, 0x16e0e, 0x16e0f,
0x16e10, 0x16e11, 0x16e12, 0x16e13, 0x16e14, 0x16e15, 0x16e16, 0x16e17,
0x16e18, 0x16e19, 0x16e1a, 0x16e1b, 0x16e1c, 0x16e1d, 0x16e1e, 0x16e1f,
0x16e20, 0x16e21, 0x16e22, 0x16e23, 0x16e24, 0x16e25, 0x16e26, 0x16e27,
0x16e28, 0x16e29, 0x16e2a, 0x16e2b, 0x16e2c, 0x16e2d, 0x16e2e, 0x16e2f,
0x16e30, 0x16e31, 0x16e32, 0x16e33, 0x16e34, 0x16e35, 0x16e36, 0x16e37,
0x16e38, 0x16e39, 0x16e3a, 0x16e3b, 0x16e3c, 0x16e3d, 0x16e3e, 0x16e3f,
0x16e60, 0x16e61, 0x16e62, 0x16e63, 0x16e64, 0x16e65, 0x16e66, 0x16e67,
0x16e68, 0x16e69, 0x16e6a, 0x16e6b, 0x16e6c, 0x16e6d, 0x16e6e, 0x16e6f,
0x16e70, 0x16e71, 0x16e72, 0x16e73, 0x16e74, 0x16e75, 0x16e76, 0x16e77,
0x16e78, 0x16e79, 0x16e7a, 0x16e7b, 0x16e7c, 0x16e7d, 0x16e7e, 0x16e7f,
0x16e60, 0x16e61, 0x16e62, 0x16e63, 0x16e64, 0x16e65, 0x16e66, 0x16e67,
0x16e68, 0x16e69, 0x16e6a, 0x16e6b, 0x16e6c, 0x16e6d, 0x16e6e, 0x16e6f,
0x16e70, 0x16e71, 0x16e72, 0x16e73, 0x16e74, 0x16e75, 0x16e76, 0x16e77,
0x16e78, 0x16e79, 0x16e7a, 0x16e7b, 0x16e7c, 0x16e7d, 0x16e7e, 0x16e7f,
};
static const uint32_t njs_unicode_lower_case_block_3d2[34]
njs_aligned(64) =
{
0x1e922, 0x1e923, 0x1e924, 0x1e925, 0x1e926, 0x1e927, 0x1e928, 0x1e929,
0x1e92a, 0x1e92b, 0x1e92c, 0x1e92d, 0x1e92e, 0x1e92f, 0x1e930, 0x1e931,
0x1e932, 0x1e933, 0x1e934, 0x1e935, 0x1e936, 0x1e937, 0x1e938, 0x1e939,
0x1e93a, 0x1e93b, 0x1e93c, 0x1e93d, 0x1e93e, 0x1e93f, 0x1e940, 0x1e941,
0x1e942, 0x1e943,
};
static const uint32_t *njs_unicode_lower_case_blocks[]
njs_aligned(64) =
{
njs_unicode_lower_case_block_000,
njs_unicode_lower_case_block_001,
njs_unicode_lower_case_block_002,
njs_unicode_lower_case_block_003,
njs_unicode_lower_case_block_004,
NULL,
njs_unicode_lower_case_block_006,
njs_unicode_lower_case_block_007,
njs_unicode_lower_case_block_008,
njs_unicode_lower_case_block_009,
njs_unicode_lower_case_block_00a,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
njs_unicode_lower_case_block_021,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
njs_unicode_lower_case_block_027,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
njs_unicode_lower_case_block_039,
NULL,
NULL,
njs_unicode_lower_case_block_03c,
njs_unicode_lower_case_block_03d,
njs_unicode_lower_case_block_03e,
njs_unicode_lower_case_block_03f,
NULL,
NULL,
njs_unicode_lower_case_block_042,
njs_unicode_lower_case_block_043,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
njs_unicode_lower_case_block_049,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
njs_unicode_lower_case_block_058,
njs_unicode_lower_case_block_059,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
njs_unicode_lower_case_block_14c,
njs_unicode_lower_case_block_14d,
njs_unicode_lower_case_block_14e,
njs_unicode_lower_case_block_14f,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
njs_unicode_lower_case_block_1fe,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
njs_unicode_lower_case_block_208,
njs_unicode_lower_case_block_209,
njs_unicode_lower_case_block_20a,
njs_unicode_lower_case_block_20b,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
njs_unicode_lower_case_block_219,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
njs_unicode_lower_case_block_231,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
njs_unicode_lower_case_block_2dc,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
NULL,
njs_unicode_lower_case_block_3d2,
};