blob: 787adb321bf217069811260b5b7a2b5afa8b0716 [file] [log] [blame]
/*
* Copyright (C) Roman Arutyunyan
* Copyright (C) Nginx, Inc.
*/
#include <ngx_config.h>
#include <ngx_core.h>
#include <ngx_http.h>
typedef struct {
ngx_array_t *mirror;
ngx_flag_t request_body;
} ngx_http_mirror_loc_conf_t;
typedef struct {
ngx_int_t status;
} ngx_http_mirror_ctx_t;
static ngx_int_t ngx_http_mirror_handler(ngx_http_request_t *r);
static void ngx_http_mirror_body_handler(ngx_http_request_t *r);
static ngx_int_t ngx_http_mirror_handler_internal(ngx_http_request_t *r);
static void *ngx_http_mirror_create_loc_conf(ngx_conf_t *cf);
static char *ngx_http_mirror_merge_loc_conf(ngx_conf_t *cf, void *parent,
void *child);
static char *ngx_http_mirror(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd, void *conf);
static ngx_int_t ngx_http_mirror_init(ngx_conf_t *cf);
static ngx_command_t ngx_http_mirror_commands[] = {
{ ngx_string("mirror"),
NGX_HTTP_MAIN_CONF|NGX_HTTP_SRV_CONF|NGX_HTTP_LOC_CONF|NGX_CONF_TAKE1,
ngx_http_mirror,
NGX_HTTP_LOC_CONF_OFFSET,
0,
NULL },
{ ngx_string("mirror_request_body"),
NGX_HTTP_MAIN_CONF|NGX_HTTP_SRV_CONF|NGX_HTTP_LOC_CONF|NGX_CONF_FLAG,
ngx_conf_set_flag_slot,
NGX_HTTP_LOC_CONF_OFFSET,
offsetof(ngx_http_mirror_loc_conf_t, request_body),
NULL },
ngx_null_command
};
static ngx_http_module_t ngx_http_mirror_module_ctx = {
NULL, /* preconfiguration */
ngx_http_mirror_init, /* postconfiguration */
NULL, /* create main configuration */
NULL, /* init main configuration */
NULL, /* create server configuration */
NULL, /* merge server configuration */
ngx_http_mirror_create_loc_conf, /* create location configuration */
ngx_http_mirror_merge_loc_conf /* merge location configuration */
};
ngx_module_t ngx_http_mirror_module = {
NGX_MODULE_V1,
&ngx_http_mirror_module_ctx, /* module context */
ngx_http_mirror_commands, /* module directives */
NGX_HTTP_MODULE, /* module type */
NULL, /* init master */
NULL, /* init module */
NULL, /* init process */
NULL, /* init thread */
NULL, /* exit thread */
NULL, /* exit process */
NULL, /* exit master */
NGX_MODULE_V1_PADDING
};
static ngx_int_t
ngx_http_mirror_handler(ngx_http_request_t *r)
{
ngx_int_t rc;
ngx_http_mirror_ctx_t *ctx;
ngx_http_mirror_loc_conf_t *mlcf;
if (r != r->main) {
return NGX_DECLINED;
}
mlcf = ngx_http_get_module_loc_conf(r, ngx_http_mirror_module);
if (mlcf->mirror == NULL) {
return NGX_DECLINED;
}
ngx_log_debug0(NGX_LOG_DEBUG_HTTP, r->connection->log, 0, "mirror handler");
if (mlcf->request_body) {
ctx = ngx_http_get_module_ctx(r, ngx_http_mirror_module);
if (ctx) {
return ctx->status;
}
ctx = ngx_pcalloc(r->pool, sizeof(ngx_http_mirror_ctx_t));
if (ctx == NULL) {
return NGX_ERROR;
}
ctx->status = NGX_DONE;
ngx_http_set_ctx(r, ctx, ngx_http_mirror_module);
rc = ngx_http_read_client_request_body(r, ngx_http_mirror_body_handler);
if (rc >= NGX_HTTP_SPECIAL_RESPONSE) {
return rc;
}
ngx_http_finalize_request(r, NGX_DONE);
return NGX_DONE;
}
return ngx_http_mirror_handler_internal(r);
}
static void
ngx_http_mirror_body_handler(ngx_http_request_t *r)
{
ngx_http_mirror_ctx_t *ctx;
ctx = ngx_http_get_module_ctx(r, ngx_http_mirror_module);
ctx->status = ngx_http_mirror_handler_internal(r);
r->preserve_body = 1;
r->write_event_handler = ngx_http_core_run_phases;
ngx_http_core_run_phases(r);
}
static ngx_int_t
ngx_http_mirror_handler_internal(ngx_http_request_t *r)
{
ngx_str_t *name;
ngx_uint_t i;
ngx_http_request_t *sr;
ngx_http_mirror_loc_conf_t *mlcf;
mlcf = ngx_http_get_module_loc_conf(r, ngx_http_mirror_module);
name = mlcf->mirror->elts;
for (i = 0; i < mlcf->mirror->nelts; i++) {
if (ngx_http_subrequest(r, &name[i], &r->args, &sr, NULL,
NGX_HTTP_SUBREQUEST_BACKGROUND)
!= NGX_OK)
{
return NGX_HTTP_INTERNAL_SERVER_ERROR;
}
sr->header_only = 1;
sr->method = r->method;
sr->method_name = r->method_name;
}
return NGX_DECLINED;
}
static void *
ngx_http_mirror_create_loc_conf(ngx_conf_t *cf)
{
ngx_http_mirror_loc_conf_t *mlcf;
mlcf = ngx_pcalloc(cf->pool, sizeof(ngx_http_mirror_loc_conf_t));
if (mlcf == NULL) {
return NULL;
}
mlcf->mirror = NGX_CONF_UNSET_PTR;
mlcf->request_body = NGX_CONF_UNSET;
return mlcf;
}
static char *
ngx_http_mirror_merge_loc_conf(ngx_conf_t *cf, void *parent, void *child)
{
ngx_http_mirror_loc_conf_t *prev = parent;
ngx_http_mirror_loc_conf_t *conf = child;
ngx_conf_merge_ptr_value(conf->mirror, prev->mirror, NULL);
ngx_conf_merge_value(conf->request_body, prev->request_body, 1);
return NGX_CONF_OK;
}
static char *
ngx_http_mirror(ngx_conf_t *cf, ngx_command_t *cmd, void *conf)
{
ngx_http_mirror_loc_conf_t *mlcf = conf;
ngx_str_t *value, *s;
value = cf->args->elts;
if (ngx_strcmp(value[1].data, "off") == 0) {
if (mlcf->mirror != NGX_CONF_UNSET_PTR) {
return "is duplicate";
}
mlcf->mirror = NULL;
return NGX_CONF_OK;
}
if (mlcf->mirror == NULL) {
return "is duplicate";
}
if (mlcf->mirror == NGX_CONF_UNSET_PTR) {
mlcf->mirror = ngx_array_create(cf->pool, 4, sizeof(ngx_str_t));
if (mlcf->mirror == NULL) {
return NGX_CONF_ERROR;
}
}
s = ngx_array_push(mlcf->mirror);
if (s == NULL) {
return NGX_CONF_ERROR;
}
*s = value[1];
return NGX_CONF_OK;
}
static ngx_int_t
ngx_http_mirror_init(ngx_conf_t *cf)
{
ngx_http_handler_pt *h;
ngx_http_core_main_conf_t *cmcf;
cmcf = ngx_http_conf_get_module_main_conf(cf, ngx_http_core_module);
h = ngx_array_push(&cmcf->phases[NGX_HTTP_PRECONTENT_PHASE].handlers);
if (h == NULL) {
return NGX_ERROR;
}
*h = ngx_http_mirror_handler;
return NGX_OK;
}